Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył.


nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył
mark twainniepot­ra­fiłemnig­dypo­wie­dziećkłam­stwaw któreby kto­kol­wiekwątpiłanipraw­dyw którąuwierzyłnie pot­ra­fiłempot­ra­fiłem nig­dynig­dy po­wie­dziećpo­wie­dzieć kłam­stwaw które by kto­kol­wiekby kto­kol­wiek wątpiłani praw­dyw którą by kto­kol­wiekby kto­kol­wiek uwierzyłnie pot­ra­fiłem nig­dypot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dziećnig­dy po­wie­dzieć kłam­stwaw które by kto­kol­wiek wątpiłw którą by kto­kol­wiek uwierzyłnie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dziećpot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwanie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa

Co­kol­wiek po­między ludźmi kończy się – znaczy: nig­dy nie zaczęło się. Gdy­by praw­dzi­wie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Co­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­na – nig­dy się nie kończy Kto­kol­wiek bie­rze na siebie ry­zyko by­cia sędzią Praw­dy i Wie­dzy, sta­je się pośmiewis­kiem bogów.Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto? Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie.Kto­kol­wiek myśli, że życie jest spra­wied­li­we, jest fałszy­wie poinformowany.Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie.