Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył.


nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył
mark twainniepot­ra­fiłemnig­dypo­wie­dziećkłam­stwaw któreby kto­kol­wiekwątpiłanipraw­dyw którąuwierzyłnie pot­ra­fiłempot­ra­fiłem nig­dynig­dy po­wie­dziećpo­wie­dzieć kłam­stwaw które by kto­kol­wiekby kto­kol­wiek wątpiłani praw­dyw którą by kto­kol­wiekby kto­kol­wiek uwierzyłnie pot­ra­fiłem nig­dypot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dziećnig­dy po­wie­dzieć kłam­stwaw które by kto­kol­wiek wątpiłw którą by kto­kol­wiek uwierzyłnie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dziećpot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwanie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa

Kto­kol­wiek bie­rze na siebie ry­zyko by­cia sędzią Praw­dy i Wie­dzy, sta­je się pośmiewis­kiem bogów. -Albert Einstein
kto­kol­wiek-bie­rze-na siebie-ry­zyko-by­cia-sędzią-praw­dy-i wie­dzy-sta­ ę-pośmiewis­kiem-bogów
Kto­kol­wiek myśli, że życie jest spra­wied­li­we, jest fałszy­wie poinformowany. -John Fitzgerald Kennedy
kto­kol­wiek-myśli-że życie-jest spra­wied­li­we-jest fałszy­wie-poinformowany
Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki
kto­kol­wiek-mówi-że ę-śmier­-nie lęka-kłamie