Nie pot­ra­fimy ok­reślić chwi­li, w której człowiek zaczął od­czu­wać pot­rzebę myślenia.


nie-pot­ra­fimy-ok­reślić-chwi­li-w której człowiek-zaczął-od­czu­wać-pot­rzebę-myślenia
hannah arendtniepot­ra­fimyok­reślićchwi­liw której człowiekzacząłod­czu­waćpot­rzebęmyślenianie pot­ra­fimypot­ra­fimy ok­reślićok­reślić chwi­liw której człowiek zacząłzaczął od­czu­waćod­czu­wać pot­rzebępot­rzebę myślenianie pot­ra­fimy ok­reślićpot­ra­fimy ok­reślić chwi­liw której człowiek zaczął od­czu­waćzaczął od­czu­wać pot­rzebęod­czu­wać pot­rzebę myślenianie pot­ra­fimy ok­reślić chwi­liw której człowiek zaczął od­czu­wać pot­rzebęzaczął od­czu­wać pot­rzebę myśleniaw której człowiek zaczął od­czu­wać pot­rzebę myślenia

Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością.Nie zaw­sze pot­ra­fimy być wdzięczni innym... Nie zaw­sze pot­ra­fimy się odwdzięczyć... Dla mo­jej sios­try dla której za­miast być przy­jacielem cza­sami jes­tem wrogiem...Bóg, ja­ki je­dyny, może zas­po­koić naj­bar­dziej pod­sta­wową pot­rzebę two­jego ser­ca - pot­rzebę by­cia kocha­nym bez względu na to kim jes­teś, jaką war­tość masz w swoich oczach i oczach innych.Życie jest jak krzyżówka, po­nieważ od­czu­wamy pot­rzebę za­pełniania pus­tych przestrzeni.Nie wol­no zgadzać się na pełza­nie, gdy czu­jemy pot­rzebę latania.sko­ro pot­ra­fimy po­kazać jak dob­rze so­bie bez siebie nawza­jem radzi­my, sko­ro pot­ra­fimy w to na­wet uwie­rzyć, że radzi­my so­bie całkiem nieźle, to po jaką cho­lerę jes­teśmy so­bie nawza­jem pot­rzeb­ni ?.