Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, a nie powinniśmy nienawidzić występków na tyle, aby dla nich nienawidzić ludzi.


nie-powinniśmy-kochać-ludzi-na-tyle-aby-dla-nich-kochać-ich-występki-a-nie-powinniśmy-nienawidzić-występków-na-tyle-aby-dla-nich-nienawidzić
augustyn Śwniepowinniśmykochaćludzinatyleabydlanichichwystępkinienienawidzićwystępkówludzinie powinniśmypowinniśmy kochaćkochać ludziludzi nana tyleaby dladla nichnich kochaćkochać ichich występkinie powinniśmypowinniśmy nienawidzićnienawidzić występkówwystępków nana tyleaby dladla nichnich nienawidzićnienawidzić ludzinie powinniśmy kochaćpowinniśmy kochać ludzikochać ludzi naludzi na tyleaby dla nichdla nich kochaćnich kochać ichkochać ich występkia nie powinniśmynie powinniśmy nienawidzićpowinniśmy nienawidzić występkównienawidzić występków nawystępków na tyleaby dla nichdla nich nienawidzićnich nienawidzić ludzi

Nie po­win­niśmy kochać ludzi na ty­le, aby dla nich kochać ich występki, a nie po­win­niśmy niena­widzieć występków na ty­le, aby dla nich niena­widzieć ludzi.Tyle tylko powinniśmy się zastanawiać nad błędami drugich, ile z nich korzystać możemy dla poprawienia własnych.Mamy wszyscy dosyć religii, aby się w jej imieniu nienawidzić, ale nie mamy jej dosyć, aby kochać jedni drugich.Francuzi nie mówią prawie nigdy o swoich żonach: lękają się, aby się im nie zdarzyło rozprawiać o nich wobec ludzi, którzy znają je lepiej od nich.Dla każde­go mam życzli­wość, sta­ram się wy­woływać uśmiech u ludzi smut­nych i roz­we­selić ich. Chcę mieć dob­ry wpływ na ludzi i po­magać im. Chcę służyć Bo­gu i kochać Go.Potępia się tych, którzy się rujnują dla aktorek i kobiet sprzedajnych, mnie zaś dziwi, że dla nich nie dzieje się jeszcze dwadzieścia razy tyle szaleństw.