Nie poz­naw­szy siebie, nie prze­raziw­szy się sobą - zap­rawdę, nig­dy z piekła sam nie wyjdziesz.


nie-poz­naw­szy-siebie-nie prze­raziw­szy ę-sobą- zap­rawdę-nig­dy-z piekła-sam-nie wyjdziesz
edward stachuraniepoz­naw­szysiebienie prze­raziw­szy sięsobą zap­rawdęnig­dyz piekłasamnie wyjdziesznie poz­naw­szypoz­naw­szy siebienie prze­raziw­szy się sobąnig­dy z piekłaz piekła samsam nie wyjdziesznie poz­naw­szy siebienig­dy z piekła samz piekła sam nie wyjdziesznig­dy z piekła sam nie wyjdziesz

Świat-jest jak pe­rełka-gwiazd-na niebie-poz­naw­szy- poz­na­my-też-siebie-~pa­weł-rychlica 
Ludzi na­leży al­bo zjed­ny­wać so­bie pie­szczotą, al­bo niszczyć, bo za drob­ne krzyw­dy będą się mści­li, a doz­naw­szy wiel­kich nie będą już w stanie. -Niccolò Machiavelli
ludzi-na­ży-al­bo-zjed­ny­wać-so­bie-pie­szczotą-al­bo-niszczyć-bo za drob­ne-krzyw­dy-będą ę-mś­li-a doz­naw­szy-wiel­kich
Og­romne jest bo­hater­stwo te­go człowieka, który, nie zaz­naw­szy łas­ki, nie od­szedł od Bo­ga i niesie krzyż cięższy od in­nych - krzyż ducho­wej ciemności. -Mikołaj Gogol
og­romne-jest bo­hater­stwo-te­go-człowieka-który-nie zaz­naw­szy-łas­ki-nie od­szedł-od bo­ga-i niesie-krzyż-ęższy-od in­nych
Hu­mor jest najhu­morys­tyczniej­szy wte­dy, gdy usiłuje sam siebie wyjaśnić. -Fryderyk Chrystian Hebbel
hu­mor-jest najhu­morys­tyczniej­szy-wte­dy-gdy-usiłuje-sam-siebie-wyjaść