Nie poz­wa­laj­cie fak­tom znaczyć więcej niż to, cze­go istotnie dowodzą.


nie-poz­wa­laj­cie-fak­tom-znaczyć-więcej-ż-to-cze­go-istotnie-dowodzą
louis pasteurniepoz­wa­laj­ciefak­tomznaczyćwięcejniżtocze­goistotniedowodząnie poz­wa­laj­ciepoz­wa­laj­cie fak­tomfak­tom znaczyćznaczyć więcejwięcej niżcze­go istotnieistotnie dowodząnie poz­wa­laj­cie fak­tompoz­wa­laj­cie fak­tom znaczyćfak­tom znaczyć więcejznaczyć więcej niżcze­go istotnie dowodząnie poz­wa­laj­cie fak­tom znaczyćpoz­wa­laj­cie fak­tom znaczyć więcejfak­tom znaczyć więcej niżnie poz­wa­laj­cie fak­tom znaczyć więcejpoz­wa­laj­cie fak­tom znaczyć więcej niż

Nie pozwalajcie faktom znaczyć więcej niż to, czego istotnie dowodzą.Fak­ty nie są naj­ważniej­sze. Zresztą, aby je poz­nać, nie trze­ba stu­diować na uczel­ni – można się ich nau­czyć z książek. Is­to­ta kształce­nia w szko­le wyższej nie po­lega za­tem na wpa­janiu wie­dzy fak­togra­ficznej, lecz na ćwicze­niu umysłu w dochodze­niu do te­go, cze­go nie da się zna­leźć w podręcznikach Nig­dy nie poz­wa­laj nieukom oce­niać innych.Rzeczy naprawdę ważne dla ludzi to rzeczy, które mogą znaczyć więcej niż samo życie - kochanie i bycie kochanym, oddanie prawdzie, integralność wewnętrzna, odwaga, współczucie.Słowa mędrca zdają się wpierw fak­tom przeczyć, później zaś oka­zują się z ni­mi w zgodzie.I tyl­ko miłość może spra­wić, że sta­jesz się wyjątkowym. Tym je­dynym, je­dynym na mi­lion, je­dynym w całym wszechświecie, niezastąpionym.. a two­ja obec­ność zaczy­na znaczyć więcej, niż cała reszta świata.//'