Nie prag­nijmy cze­goś za bar­dzo bo omi­nie nas to sze­rokim łukiem.


nie-prag­nijmy-cze­goś-za bar­dzo-bo omi­nie-nas-to sze­rokim-łukiem
andreenieprag­nijmycze­gośza bar­dzobo omi­nienasto sze­rokimłukiemnie prag­nijmyprag­nijmy cze­goścze­goś za bar­dzoza bar­dzo bo omi­niebo omi­nie nasnas to sze­rokimto sze­rokim łukiemnie prag­nijmy cze­gośprag­nijmy cze­goś za bar­dzocze­goś za bar­dzo bo omi­nieza bar­dzo bo omi­nie nasbo omi­nie nas to sze­rokimnas to sze­rokim łukiemnie prag­nijmy cze­goś za bar­dzoprag­nijmy cze­goś za bar­dzo bo omi­niecze­goś za bar­dzo bo omi­nie nasza bar­dzo bo omi­nie nas to sze­rokimbo omi­nie nas to sze­rokim łukiemnie prag­nijmy cze­goś za bar­dzo bo omi­nieprag­nijmy cze­goś za bar­dzo bo omi­nie nascze­goś za bar­dzo bo omi­nie nas to sze­rokimza bar­dzo bo omi­nie nas to sze­rokim łukiem

Możesz omi­jać kłopo­ty sze­rokim łukiem, a i tak znajdą się ta­cy, którzy dos­tar­czą ci je pod nogi. Z cyk­lu po­wieści
możesz-omi­jać-kłopo­ty-sze­rokim-łukiem-a i tak-znajdą ę-­cy-którzy-­tar­czą-  pod-nogi-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Dlacze­go jeśli cze­goś bar­dzo chcę, to nie przychodzi?  -NightHuntress
dlacze­go-śli-cze­goś-bar­dzo-chcę-to nie przychodzi 
Szu­kasz w so­bie cze­goś i nie możesz te­go zna­leźć? Bar­dzo dob­rze. Nie jest to częścią Ciebie. Bądź sobą. -bez.odwagi
szu­kasz-w so­bie-cze­goś-i nie możesz-te­go-zna­źć-bar­dzo-dob­rze-nie jest to częśą-ciebie-bądź sobą
Kiedy uczysz się cze­goś no­wego, mu­sisz być dla siebie bar­dzo uprzejma. -Elizabeth Gilbert
kiedy-uczysz ę-cze­goś-no­wego-mu­sisz-być-dla-siebie-bar­dzo-uprzejma
`I nieważne jak bar­dzo ko­goś kocha­my; to nig­dy nie wys­tar­czy, żeby być pew­nym, że ta oso­ba kocha nas tak samo. -bluecaffe
`i nieważne-jak bar­dzo-ko­goś-kocha­my-to nig­dy-nie wys­tar­czy-żeby-być-pew­nym-że  oso­ba-kocha-nas-tak-samo