Nie prob­le­mem jest żyć, trud­niej jest żyć tak, aby życie nie prze­ciekało nam międzi palcami.


nie-prob­­mem-jest żyć-trud­niej-jest żyć-tak-aby życie-nie prze­ciekało-nam-międzi-palcami
doorkanieprob­le­memjest żyćtrud­niejjest żyćtakaby życienie prze­ciekałonammiędzipalcaminie prob­le­memprob­le­mem jest żyćtrud­niej jest żyćjest żyć takaby życie nie prze­ciekałonie prze­ciekało namnam międzimiędzi palcaminie prob­le­mem jest żyćtrud­niej jest żyć takaby życie nie prze­ciekało namnie prze­ciekało nam międzinam międzi palcamiaby życie nie prze­ciekało nam międzinie prze­ciekało nam międzi palcamiaby życie nie prze­ciekało nam międzi palcami

Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko.Da­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy, aniżeli dla niej umrzeć.Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.Życie zaw­sze wychodzi nam na prze­ciw z zap­rosze­niem: Życie nie tyl­ko po to jest by brać Życie nie po to by bez­czyn­nie trwać I aby żyć siebie sa­mego trze­ba dać.nie jest prob­le­mem od­na­leźć miłość, lecz od­na­leźć w niej ukojenie.