nie-przej­muj ę-prob­­mami-bo one-i tak-minąza­toczą-wiel­ki-krąg-i z pow­ro­tem-powrócą-~ pa­weł-rychlica 
rychciknieprzej­muj sięprob­le­mamibo onei takminąza­tocząwiel­kikrągi z pow­ro­tempowrócą~ pa­wełrychlica nie przej­muj sięprzej­muj się prob­le­mamiprob­le­mami bo onebo one i taki tak minąza­tocząminąza­toczą wiel­kiwiel­ki krągkrąg i z pow­ro­tem~ pa­weł rychlica nie przej­muj się prob­le­mamiprzej­muj się prob­le­mami bo oneprob­le­mami bo one i takbo one i tak minąza­tocząi tak minąza­toczą wiel­kiminąza­toczą wiel­ki krągwiel­ki krąg i z pow­ro­temnie przej­muj się prob­le­mami bo oneprzej­muj się prob­le­mami bo one i takprob­le­mami bo one i tak minąza­tocząbo one i tak minąza­toczą wiel­kii tak minąza­toczą wiel­ki krągminąza­toczą wiel­ki krąg i z pow­ro­temnie przej­muj się prob­le­mami bo one i takprzej­muj się prob­le­mami bo one i tak minąza­tocząprob­le­mami bo one i tak minąza­toczą wiel­kibo one i tak minąza­toczą wiel­ki krągi tak minąza­toczą wiel­ki krąg i z pow­ro­tem

Gdy zaczęło się źle dziać, uświado­miłam so­bie, że jes­tem sa­ma, że nie ma ni­kogo, kto odeb­rałby te­lefon i po­cie­szył mnie pa­roma słowa­mi. Nie ma ni­kogo, kto poświęciłby mi czas, by mnie wes­przeć. Z prob­le­mami jes­tem sa­ma, gdy in­ni mają prob­le­my, służę po­mocą. Naiwność.. * z mo­jego moblo 18.03.2012 Nie mar­tw się tak bar­dzo prob­le­mami, ja­kimi żyje świat, ale po pros­tu od­po­wiadaj na pot­rze­by kon­kret­nych ludzi.Nie wol­no się bać, strach za­bija duszę. Strach to mała śmierć, a wiel­kie unicestwienie. Sta­wię mu czoło. Niech przej­dzie po mnie i prze­ze mnie. A kiedy przej­dzie, od­wrócę oko swej jaźni na je­go drogę. Którędy przeszedł strach, tam nie ma nic. Jes­tem tyl­ko ja.Jeśli chcesz żyć szczęśli­wie, nie przej­muj się tym, że uważają cię za głupca.