nie-przej­muj ę-tym-co ludzie-o to­bie-myślą-nie ro­bią-te­go-zbyt-często 
patka5463nieprzej­muj siętymco ludzieo to­biemyśląnie ro­biąte­gozbytczęsto nie przej­muj sięprzej­muj się tymco ludzie o to­bieo to­bie myśląnie ro­bią te­gote­go zbytnie przej­muj się tymco ludzie o to­bie myśląnie ro­bią te­go zbyt

Jeśli chcesz żyć szczęśli­wie, nie przej­muj się tym, że uważają cię za głupca.Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć.Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ......Nie przej­muj się spra­wami, na które nie masz wpływu i nie wpływaj na te, który­mi nie mu­sisz się przejmować.Nie przej­muj się wy­darze­niami, które się zdarzyły, a jeszcze nie urzeczy­wis­tniły. [Death is nothing but a dream.] Jeśli człowiek ma ha­lucy­nac­je przed śmier­cią, to ha­luc­jo­nuje­my każdej no­cy pod­czas snów. Miłość jest czys­tym pro­cesem umiera­nia - bez czar­ności, bez sza­rości.