Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło.


nie-py­taj-mnie-jak wygląda-szczęściebo-dla-każde­go-szczęście-jest czymś-in­nymmo­-miało-błękit­ne-oczyburzę-blond-loków
anjaniepy­tajmniejak wyglądaszczęściebodlakażde­goszczęściejest czymśin­nymmo­jemiałobłękit­neoczyburzęblondlokówa ubierało sięw koszulęw kratkęnies­te­tyby­waulot­neimo­jewłaśnieodeszłonie py­tajpy­taj mniemnie jak wyglądadla każde­gokażde­go szczęścieszczęście jest czymśmiało błękit­neblond lokówa ubierało się w koszulęszczęście by­waby­wa ulot­neiulot­nei mo­jemo­je właśniewłaśnie odeszłonie py­taj mniepy­taj mnie jak wyglądadla każde­go szczęściekażde­go szczęście jest czymśszczęście by­wa ulot­neiby­wa ulot­nei mo­jeulot­nei mo­je właśniemo­je właśnie odeszło

Co to jest szczęście? Ulot­na chwi­la lecz jakże piękna Gdy pat­rząc Jej w oczy, czu­jesz prze­ciwieństwo piekła Nieopi­sany mo­ment, gdy za­pomi­nasz o wszys­tkim Gdy nag­le cały świat, mi­mo wad sta­je się bliższy Szczęście - mgiełka nadziei, w całej reszcie zła Szczęście - dla mnie to Ty i ja.Szczęście jest jak lek­ko­myślna dziew­czy­na, która ci w oczy po­pat­rzy, da całusa i le­ci da­lej; nie­szczęście jest jak po­ważna ko­bieta, która spo­koj­nie siada przy twoim łóżku i - żyje.Szczęście jest war­tością na którą zasługu­je każdy człowiek bez względu na to czy jest dob­ry czy zły. Jed­nakże nie każde­mu szczęście jest pisane.Ku­puje­my szczęście, dla­tego nig­dy go nie poczu­jemy... Szczęście bo­wiem jest sa­mym ruchem który wkłada­my w je­go osiągnięcie.Bóg jest Miłością - to znaczy, że Bóg jest tym gniaz­dem człowieka, w którym cze­ka na niego os­wo­jone szczęście. Szczęście os­wo­jone to szczęście, które nie ucieka. Jest wieczne.Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie