Nie pysznij się żadną umiejętnością ani wiedzą, lecz raczej niech będą one dla ciebie źródłem bojaźni.


nie-pysznij-ę-żadną-umiejętnośą-ani-wiedzą-lecz-raczej-niech-będą-one-dla-ciebie-źródłem-bojaź
tomasz kempisniepysznijsiężadnąumiejętnościąaniwiedząleczraczejniechbędąonedlaciebieźródłembojaźninie pysznijpysznij sięsię żadnążadną umiejętnościąumiejętnością aniani wiedząlecz raczejraczej niechniech będąbędą oneone dladla ciebieciebie źródłemźródłem bojaźninie pysznij siępysznij się żadnąsię żadną umiejętnościążadną umiejętnością aniumiejętnością ani wiedząlecz raczej niechraczej niech będąniech będą onebędą one dlaone dla ciebiedla ciebie źródłemciebie źródłem bojaźninie pysznij się żadnąpysznij się żadną umiejętnościąsię żadną umiejętnością aniżadną umiejętnością ani wiedząlecz raczej niech będąraczej niech będą oneniech będą one dlabędą one dla ciebieone dla ciebie źródłemdla ciebie źródłem bojaźninie pysznij się żadną umiejętnościąpysznij się żadną umiejętnością anisię żadną umiejętnością ani wiedząlecz raczej niech będą oneraczej niech będą one dlaniech będą one dla ciebiebędą one dla ciebie źródłemone dla ciebie źródłem bojaźni

Ani rola, ni handel, ni prac rozdzielenie nie jest źródłem bogactwa kraju - lecz natchnienie. -Juliusz Słowacki
ani-rola-handel-prac-rozdzielenie-nie-jest-źródłem-bogactwa-kraju-lecz-natchnienie
Żadna firma nie posiada ani czasu, ani środków niezbędnych do uczenia się wyłącznie na własnych błędach. -James Harrington
Żadna-firma-nie-posiada-ani-czasu-ani-środków-niezbędnych-do-uczenia-ę-wyłącznie-na-własnych-błędach