Nie pysznij się żadną umiejętnością ani wiedzą, lecz raczej niech będą one dla ciebie źródłem bojaźni.


nie-pysznij-ę-żadną-umiejętnośą-ani-wiedzą-lecz-raczej-niech-będą-one-dla-ciebie-źródłem-bojaź
tomasz kempisniepysznijsiężadnąumiejętnościąaniwiedząleczraczejniechbędąonedlaciebieźródłembojaźninie pysznijpysznij sięsię żadnążadną umiejętnościąumiejętnością aniani wiedząlecz raczejraczej niechniech będąbędą oneone dladla ciebieciebie źródłemźródłem bojaźninie pysznij siępysznij się żadnąsię żadną umiejętnościążadną umiejętnością aniumiejętnością ani wiedząlecz raczej niechraczej niech będąniech będą onebędą one dlaone dla ciebiedla ciebie źródłemciebie źródłem bojaźninie pysznij się żadnąpysznij się żadną umiejętnościąsię żadną umiejętnością aniżadną umiejętnością ani wiedząlecz raczej niech będąraczej niech będą oneniech będą one dlabędą one dla ciebieone dla ciebie źródłemdla ciebie źródłem bojaźninie pysznij się żadną umiejętnościąpysznij się żadną umiejętnością anisię żadną umiejętnością ani wiedząlecz raczej niech będą oneraczej niech będą one dlaniech będą one dla ciebiebędą one dla ciebie źródłemone dla ciebie źródłem bojaźni

Ani rola, ni handel, ni prac rozdzielenie nie jest źródłem bogactwa kraju - lecz natchnienie.Rozwój osobisty to ważna rzecz. Moje przesłanie dla ludzkości wiąże się z nadzieją, że ludzie będą raczej zmierzali w kierunku rozwoju samych siebie niż w stronę rozwoju swojego wizerunku. Liczę, że będą szukali głęboko w swym wnętrzu w dążeniu do szczerego wyrażania siebie.Żadna firma nie posiada ani czasu, ani środków niezbędnych do uczenia się wyłącznie na własnych błędach.Niech Ci Bóg błogosławi, Niech ci będzie jak w niebie, Obyś był wciąż dla innych i in­ni dla ciebie. Obyś szcze­bel po szczeblu Aż do nieba się wspiął, Obyś gwiazd dosięgnął I zaw­sze młodym był.pochy­lać się będą nad twoją kołyską objęcia matki poręcze skrzy­deł serafinowych a us­ta jej po­całunek nieba i będą cię no­sić ojca bez­piórne ra­miona Ikarowe synu gdy świat się skończy dla ciebie stworzę światy nowe Kiedy wróci, drzwi będą dla Niego ot­warte. Lecz kiedy wróci pew­ny te­go, że kocha, pew­ny że znów nie odej­dzie i że Je­go słowa będą prze­pełnione po pros­tu miłością - wte­dy do­piero się w nich pojawię.