Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę - trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa.


nie-rozpaczaj-że-przegrałeś-bitwę-trzeba-wiele-odwagi-by-dojść-tam-gdzie-ę-bitwy-przegrywa
anonimnierozpaczajżeprzegrałeśbitwętrzebawieleodwagibydojśćtamgdziesiębitwyprzegrywanie rozpaczajże przegrałeśprzegrałeś bitwębitwętrzebatrzeba wielewiele odwagiby dojśćdojść tamgdzie sięsię bitwybitwy przegryważe przegrałeś bitwęprzegrałeś bitwętrzeba wieletrzeba wiele odwagiby dojść tamgdzie się bitwysię bitwy przegryważe przegrałeś bitwętrzeba wiele odwagigdzie się bitwy przegrywa

Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę – trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywaNie gardź sobą, że bitwę przegrałeś. Trzeba pewnej siły, by się zapędzić tam, gdzie się bitwy przegrywa.Nie gardź sobą, że bitwę przeg­rałeś. Trze­ba pew­nej siły, by się zapędzić aż tam, gdzie się bit­wy przegrywa.Do tego, żeby żyć zwyczajnie, trzeba mieć wiele odwagi.Gdzie dochodzi do miłości przed małżeństwem, tam może i dojść do miłości pozamałżeńskiej, czyli do tragedii.