Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, Nie damy pogrześć mowy! Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy. Nie damy, by nas zniemczył wróg, Tak nam dopomóż Bóg!


nie-rzucim-ziemi-skąd-nasz-ród-nie-damy-pogrześć-mowy-polski-my-naród-polski-lud-królewski-szczep-piastowy-nie-damy-by-nas-zniemczył-wróg-tak
maria konopnickanierzucimziemiskądnaszróddamypogrześćmowypolskimynaródpolskiludkrólewskiszczeppiastowydamybynaszniemczyłwrógtaknamdopomóżbógnie rzucimrzucim ziemiziemi skądskąd nasznasz ródnie damydamy pogrześćpogrześć mowypolski mymy naródpolski ludkrólewski szczepszczep piastowynie damyby nasnas zniemczyłzniemczył wrógtak namnam dopomóżdopomóż bógnie rzucim ziemirzucim ziemi skądziemi skąd naszskąd nasz ródnie damy pogrześćdamy pogrześć mowypolski my naródkrólewski szczep piastowyby nas zniemczyłnas zniemczył wrógtak nam dopomóżnam dopomóż bóg

Socjalistycznej Polski, bratniej Polski nie opuścimy w biedzie i nie damy jej skrzywdzić!Nie tylko nie damy całej sukni, ale nawet guzika nie damy.Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, Do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem Złączem się z narodem.Jakiż piękny jest ten nasz polski dom bez dachu nad głową.Bohaterski opór, jaki naród polski stawiał w ostatnich dwóch latach, jest natchnieniem nie tylko dla Ameryki, ale dla wszystkich ludów miłujących wolność.Mam wrażenie, że to hasło obrony Polski jest jak gdyby potężnym łańcuchem, który jest jednym końcem przytwierdzony do Polski. Chodzi o to, ażeby jak najwięcej dłoni chwyciło za łańcuch, trzeba go sobie przerzucić przez ramię i ciągnąć, ciągnąć, chociażby w krzyżach trzeszczało. Aby Polskę pociągnąć wyżej.