Nie sądzę, by można było nap­ra­wić każdy związek. Nie wiem, czy się da, ale wiem, że jeśli is­tnieje ta­ka możli­wość, to szcze­ra roz­mo­wa ze sobą mu­si być te­go początkiem.


nie-sądzę-by można-było-nap­ra­wić-każdy-związek-nie wiem-czy ę-da-ale-wiem-że śli-is­tnieje-­ka-możli­wość-to szcze­ra
myarcziniesądzęby możnabyłonap­ra­wićkażdyzwiązeknie wiemczy siędaalewiemże jeśliis­tniejeta­kamożli­wośćto szcze­raroz­mo­waze sobąmu­sibyćte­gopoczątkiemnie sądzęby można byłobyło nap­ra­wićnap­ra­wić każdykażdy związekczy się daale wiemże jeśli is­tniejeis­tnieje ta­kata­ka możli­wośćto szcze­ra roz­mo­waroz­mo­wa ze sobąze sobą mu­simu­si byćbyć te­gote­go początkiemby można było nap­ra­wićbyło nap­ra­wić każdynap­ra­wić każdy związekże jeśli is­tnieje ta­kais­tnieje ta­ka możli­wośćto szcze­ra roz­mo­wa ze sobąroz­mo­wa ze sobą mu­size sobą mu­si byćmu­si być te­gobyć te­go początkiem

Wol­ność... nie czu­je się wolna Szcze­rość... nie wiem, czy sa­ma jes­tem ze sobą szczera Miłość.... wyrzecze­nia, tru­dy, bez­sensow­na gra  -zuzus
wol­ność-nie czu­ ę-wolna-szcze­rość-nie wiem-czy-­-jes­tem-ze sobą-szczera-miłość-wyrzecze­nia tru­dy-bez­sensow­na