Nie słuchaj jej słów Gdy ją tyl­ko spotkasz Uciekaj ile sił w nóg Strzeż się spojrzenia Co ra­jem słod­kim kusi Ono w po­piół zamienia Ona jedyna Pierw czu­le popieści Po czym krzyk­nie


nie-słuchaj-jej-słów-gdy-ją tyl­ko-spotkasz-uciekaj-ile-ł-w nóg-strzeż ę-spojrzenia-co-ra­jem-słod­kim-kusi-ono-w po­piół-zamienia
lira99niesłuchajjejsłówgdyją tyl­kospotkaszuciekajilesiłw nógstrzeż sięspojrzeniacora­jemsłod­kimkusionow po­piółzamieniaonajedynapierwczu­lepopieścipoczymkrzyk­niegilotynaleczod­wróćna pięciew tłumiepośpie­szniezgubmu­siszprędkobiecbojużza tobązmierzafem­mefa­talear­te­midaserc nie słuchajsłuchaj jejjej słówsłów gdygdy ją tyl­koją tyl­ko spotkaszspotkasz uciekajuciekaj ileile siłsił w nógw nóg strzeż sięstrzeż się spojrzeniaspojrzenia coco ra­jemra­jem słod­kimsłod­kim kusikusi onoono w po­piółw po­piół zamieniazamienia onaona jedynajedyna pierwpierw czu­leczu­le popieścipopieści popo czymczym krzyk­nienie słuchajsłuchaj jejjej słówsłów leczlecz od­wróćod­wróć na pięciena pięcie ii w tłumiew tłumie pośpie­szniepośpie­sznie zgubzgub mu­siszmu­sisz prędkoprędko biecbiec bobo jużjuż za tobąza tobą zmierzazmierza fem­mefem­me fa­talefa­tale ar­te­midaar­te­mida serc nie słuchaj jejsłuchaj jej słówjej słów gdysłów gdy ją tyl­kogdy ją tyl­ko spotkaszją tyl­ko spotkasz uciekajspotkasz uciekaj ileuciekaj ile siłile sił w nógsił w nóg strzeż sięw nóg strzeż się spojrzeniastrzeż się spojrzenia cospojrzenia co ra­jemco ra­jem słod­kimra­jem słod­kim kusisłod­kim kusi onokusi ono w po­piółono w po­piół zamieniaw po­piół zamienia onazamienia ona jedynaona jedyna pierwjedyna pierw czu­lepierw czu­le popieściczu­le popieści popopieści po czympo czym krzyk­nienie słuchaj jejsłuchaj jej słówjej słów leczsłów lecz od­wróćlecz od­wróć na pięcieod­wróć na pięcie ina pięcie i w tłumiei w tłumie pośpie­szniew tłumie pośpie­sznie zgubpośpie­sznie zgub mu­siszzgub mu­sisz prędkomu­sisz prędko biecprędko biec bobiec bo jużbo już za tobąjuż za tobą zmierzaza tobą zmierza fem­mezmierza fem­me fa­talefem­me fa­tale ar­te­midafa­tale ar­te­mida serc 

Ser­ce jak kwiat rozkwita gdy miłość do je­go drzwi zawita pod wpływem słod­kich słów po­woli swe ta­jem­ni­ce odkrywa. Ona mu mówi ,, kocham Cię'' Ono nie wierzy Ona pow­tarza,, wyjdź za mnie '' Ono nie ufa. Lecz nadzieja je odwiedziła ,,zaufaj'' oznajmiła ,,szansę daj '' , ,, po­kochaj '' ,, nie odpychaj'' Ser­ce choć się wahało to jed­nak posłuchało wzięło i zaufało , szansę dało. I cóż ta miłość dokonała? zad­rwiła , oszukała ok­rutnie ser­ce wykorzystała bólem krwa­wiące zadała.Nie słuchaj chytrości niewieściej, bo jako plastr miodu jej wargi, a gardło jej gładsze niż oliwa; lecz ostatnie jej rzeczy gorzkie jak piołun i ostre jak miecz.Nie słuchaj chyt­rości niewieściej, bo ja­ko plas­ter miodu jej war­gi, a gardło jej gład­sze niż oli­wa; lecz os­tatnie jej rzeczy gorzkie jak piołun i os­tre jak miecz.Ona w białej pościeli spląta­na, ta­ka gorąca , rozgrzana On noszący głowę w chmu­rach, rozmarzony Ona cze­kała na niego od ra­na do późnej nocy On jak zwyk­le spóźniony lecz jej spragniony Ona słowa­mi zachęca i ust nie od­ry­wa od ust je­go On zachwy­co­ny pos­tawą swo­jej ko­biety nur­ku­je w jej biust Oni całują się na­miętnie lecz to ko­niec już z ta­kim miłym akcentem... றiℓℓ...Ty­le mam słow co ich nie ma ty­le tematow a wena? juz dlu­go jej nie ma jak jest od niechcenia szu­kam spo­sobu by sie wyrazic juz nag­le nie umiem slow w ob­ra­zy wsadzic lecz nie chce krzyczec tez z tłumem tych sa­mych słow je­dynych, co umiem. Brak sen­su i treści Zos­ta­je na stałe Zab­ra­no mi siłe zab­ra­no mi wiare Nie mo­ge nic pisać, już nie ma poezji jak mam się wyciszać? w tym świecie herezji? Mężczyźni da­wali jej mnóstwo kosztow­ności, by zdo­być jej ap­ro­batę i miłość. Ale ona żad­ne­go nie chciała, cze­goś jej bra­kowało w tym słod­kim zakłama­niu. Aż w końcu on je­den po­daro­wał jej naj­cenniej­szy skarb - swo­je serce.