Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie 


nie-słuchaj-ludziktórzy-mówiąże-świat-jest czarny-bo-jest i biały-gdy-skończy ę-burza-mówiąże-szklan­ka ę-stłukła-bo-była-słaba
bezoddechuniesłuchajludziktórzymówiążeświatjest czarnybojest i białygdyskończy sięburzaszklan­ka sięstłukłabyłasłabatrze­babyłomoc­noją trzymaćmiłościnie maotar­li sięo nieszczęśliwąobokpraw­dzi­waczekałamówiązeludzkośćjest mądrara­tujemi­lionyzag­rożonychżyćza ro­giemczłowiekmal­tre­tujezwierzęsłuchajgdymówiąci jak maszprzeżyjąnicze­goza ciebie nie słuchajświat jest czarnyjest czarny bobo jest i białyjest i biały gdygdy skończy sięskończy się burzaszklan­ka się stłukłastłukła bobo byłabyła słabasłaba gdygdy trze­batrze­ba byłobyło moc­nomoc­no ją trzymaćmiłości nie manie ma bobo otar­li sięotar­li się o nieszczęśliwąo nieszczęśliwą gdygdy obokobok praw­dzi­wapraw­dzi­wa czekałaludzkość jest mądrajest mądra bobo ra­tujera­tuje mi­lionymi­liony zag­rożonychzag­rożonych żyćżyć gdygdy za ro­giemza ro­giem człowiekczłowiek mal­tre­tujemal­tre­tuje zwierzęzwierzę niemówią ci jak maszci jak masz żyćżyć nienie przeżyjąprzeżyją nicze­gonicze­go za ciebie świat jest czarny bojest czarny bo jest i białybo jest i biały gdyjest i biały gdy skończy sięgdy skończy się burzaszklan­ka się stłukła bostłukła bo byłabo była słababyła słaba gdysłaba gdy trze­bagdy trze­ba byłotrze­ba było moc­nobyło moc­no ją trzymaćmiłości nie ma bonie ma bo otar­li siębo otar­li się o nieszczęśliwąotar­li się o nieszczęśliwą gdyo nieszczęśliwą gdy obokgdy obok praw­dzi­waobok praw­dzi­wa czekałaludzkość jest mądra bojest mądra bo ra­tujebo ra­tuje mi­lionyra­tuje mi­liony zag­rożonychmi­liony zag­rożonych żyćzag­rożonych żyć gdyżyć gdy za ro­giemgdy za ro­giem człowiekza ro­giem człowiek mal­tre­tujeczłowiek mal­tre­tuje zwierzęmal­tre­tuje zwierzę niemówią ci jak masz żyćci jak masz żyć nieżyć nie przeżyjąnie przeżyją nicze­goprzeżyją nicze­go za ciebie 

Na świecie po­dob­no is­tnieją dwa rodza­je ludzi. Jed­ni, kiedy dos­tają szklankę dokład­nie w połowie na­pełnioną, mówią: Tylko jedna rzecz jest gorsza niż gdy o nas mówią, a mianowicie, gdy o nas nie mówią.Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą.Gdy ludzie mówią o tobie źle, staraj się żyć w taki sposób, by nikt im nie uwierzył.Mówią,że rodzi­ny się nie wy­biera, ale ja wyb­rałam ludzi którzy z przy­jaciół sta­li się rodziną, bo nie ważne są więzy krwi, lecz idee i pogląd na życie, które podziela­my... Ci którym po­wie­rzasz sek­re­ty i myśli są swoistą opoką, którzy po­magają, gdy zgu­bisz drogę, pot­rząsną, gdy zgu­bisz siebie..Za­mykają Ci oczy Każą nie patrzeć Gdy sa­mi biorą nóż Za­dają ciosy Mówią,że to grzech Za­kazują Ci tych czynów Gdy sa­mi biorą pistolet Strzelają Grożą karą Straszą odpowiedzialnością Gdy sa­mi to robią Zabijają