Nie składaj obiet­nic, jeśli nie jes­teś pew­ny, czy za­mie­rzasz ich dotrzymać.


nie-składaj-obiet­nic-śli-nie jes­teś-pew­ny-czy-za­mie­rzasz-ich-dotrzymać
nicholas sparksnieskładajobiet­nicjeślinie jes­teśpew­nyczyza­mie­rzaszichdotrzymaćnie składajskładaj obiet­nicjeśli nie jes­teśnie jes­teś pew­nyczy za­mie­rzaszza­mie­rzasz ichich dotrzymaćnie składaj obiet­nicjeśli nie jes­teś pew­nyczy za­mie­rzasz ichza­mie­rzasz ich dotrzymaćczy za­mie­rzasz ich dotrzymać

Czy aby na pew­no jes­teś pew­na że to ta dro­ga mi się wy­daje tu zbyt mrocznie  -samothnick
czy-aby na pew­no-jes­teś-pew­na-że-to  dro­ga-mi ę-wy­daje- zbyt-mrocznie 
A jeżeli za­bijesz człowieka, jes­teś mor­dercą. Za­bijesz wielu, a jes­teś zdo­bywcą. Za­bij ich wszys­tkich – jes­teś bogiem!  -Dave Mustaine
a żeli-za­bijesz-człowieka-jes­teś-mor­dercą-za­bijesz wielu-a jes­teś-zdo­bywcą-za­bij ich-wszys­tkich- jes­teś-bogiem