Nie sposób zap­rzeczyć, że współczes­ny Kościół czy­ni wiele dob­re­go dla skołata­nego dzi­siej­sze­go świata, ale w his­to­rii Kościoła jest niejed­na kar­ta kłam­stwa i przemocy.


nie-sposób-zap­rzeczyć-że współczes­ny-kośół-czy­-wiele-dob­re­go-dla-skołata­nego-dzi­siej­sze­go-świata-ale-w his­to­rii
b » dan brown » kod leonarda da vinciniesposóbzap­rzeczyćże współczes­nykościółczy­niwieledob­re­godlaskołata­negodzi­siej­sze­goświataalew his­to­riikościołajest niejed­nakar­takłam­stwai przemocynie sposóbsposób zap­rzeczyćże współczes­ny kościółkościół czy­niczy­ni wielewiele dob­re­godob­re­go dladla skołata­negoskołata­nego dzi­siej­sze­godzi­siej­sze­go świataale w his­to­riiw his­to­rii kościołakościoła jest niejed­najest niejed­na kar­takar­ta kłam­stwakłam­stwa i przemocynie sposób zap­rzeczyćże współczes­ny kościół czy­nikościół czy­ni wieleczy­ni wiele dob­re­gowiele dob­re­go dladob­re­go dla skołata­negodla skołata­nego dzi­siej­sze­goskołata­nego dzi­siej­sze­go świataale w his­to­rii kościoław his­to­rii kościoła jest niejed­nakościoła jest niejed­na kar­tajest niejed­na kar­ta kłam­stwakar­ta kłam­stwa i przemocy

Nałóg trak­to­wany po­ważnie, prak­ty­kowa­ny z całą świado­mością i me­todą, kry­je w so­bie wiele nie dających się zap­rzeczyć przyjemności!  -Michał Choromański
nałóg-trak­to­wany-po­ważnie-prak­ty­kowa­ny-z całą-świado­mośą-i me­todą-kry­-w so­bie-wiele-nie dających ę-zap­rzeczyć