Nie sta­raj się mówić, dziecin­ko. Ja cię nie słyszę. Kiedy wyj­dziesz, poszu­kaj ptaków; jeśli usłyszysz swo­bod­ny trze­pot ich skrzy­deł, to znaczy że żyjesz.


nie-sta­raj ę-mówić-dziecin­ko-ja ę-nie słyszę-kiedy wyj­dziesz-poszu­kaj-ptaków-śli-usłyszysz-swo­bod­ny-trze­pot-ich
Ángela becerraniesta­raj sięmówićdziecin­koja cięnie słyszękiedy wyj­dzieszposzu­kajptakówjeśliusłyszyszswo­bod­nytrze­potichskrzy­dełto znaczyże żyjesznie sta­raj sięsta­raj się mówićja cię nie słyszęposzu­kaj ptakówjeśli usłyszyszusłyszysz swo­bod­nyswo­bod­ny trze­pottrze­pot ichich skrzy­dełto znaczy że żyjesznie sta­raj się mówićjeśli usłyszysz swo­bod­nyusłyszysz swo­bod­ny trze­potswo­bod­ny trze­pot ichtrze­pot ich skrzy­deł

Cza­sem pa­kuje­my sta­re rzeczy i cho­wamy je na strychu, nig­dy nie za­mie­rzając ich wyj­mo­wać, ale nie pot­ra­fimy się ich poz­być. Pew­nie tak sa­mo jak marzeń. -Harlan Coben
cza­sem-pa­kuje­my-sta­re-rzeczy-i cho­wamy- na strychu-nig­dy-nie za­mie­rzając-ich-wyj­mo­wać-ale-nie pot­ra­fimy ę-ich
Na­leży usiąść wy­god­nie, puścić myśli swo­bod­nie, a następnie ob­serwo­wać je mi­mocho­dem. Kiedy zaś ułożą się w za­bawną kon­fi­gurację, trze­ba to zanotować. -Andrzej Mleczko
na­ży-usiąść-wy­god­nie-puść-myśli-swo­bod­nie-a następnie-ob­serwo­wać- mi­mocho­dem-kiedy zaś-ułożą ę-w za­bawną