Nie stać go było na pi­wo, to so­bie nawarzył.


nie-stać-go było-na pi­wo-to so­bie-nawarzył
meronniestaćgo byłona pi­woto so­bienawarzyłnie staćstać go byłogo było na pi­woto so­bie nawarzyłnie stać go byłostać go było na pi­wonie stać go było na pi­wo

Wśród wie­rzb i ciem­nej nocy sta­liśmy przytuleni. Było nam ze sobą dobrze, nie wie­dzieliśmy, że tak się wszys­tko zmieni. Wie­rzy­liśmy so­bie wzajemnie i szczęście było z nami. By­liśmy so­bie ta­cy bliscy, by­liśmy zakochani. ® by Mrs Vercetti Gdzie było id, tam powinno stać się ego.Przy­jaźń to słowo,które od dziś dla mnie nie is­tnieje,nie ma go, poszło so­bie, uciekło ... lub nig­dy go nie było i już nie będzie... a to co było ni­by tą przy­jaźnią to tyl­ko udręka dla mo­jego życia,że kiedyś było faj­nie. Jes­tem sa­ma wczo­raj, dziś i zaw­sze -bez przyjaźni.Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.Często trze­ba być w życiu bar­dzo bo­gatym, aby człowieka było w nim na wiele rzeczy nie stać.Nig­dy nie jes­teśmy tak bied­ni, aby nie stać nas było na udziele­nie po­mocy bliźniemu.