Nie ma szans bez ryzyka, życia bez napięć a drogi bez niebezpieczeństw.


nie-szans-bez-ryzyka-życia-bez-napięć-a-drogi-bez-niebezpieczeństw
franz koenig kardnieszansbezryzykażycianapięćdroginiebezpieczeństwnie mama szansszans bezbez ryzykażycia bezbez napięćdrogi bezbez niebezpieczeństwnie ma szansma szans bezszans bez ryzykażycia bez napięćnapięć a drogia drogi bezdrogi bez niebezpieczeństwnie ma szans bezma szans bez ryzykabez napięć a droginapięć a drogi beza drogi bez niebezpieczeństwnie ma szans bez ryzykażycia bez napięć a drogibez napięć a drogi beznapięć a drogi bez niebezpieczeństw

Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.Gamratka nie mająca wszystkich cech gamratki przypomina kuchnię bez kucharza, obiad bez wódki, lampę bez oliwy, kluski bez sera!Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonemI wreszcie, cho­ciaż może za­nad­to się w to wgłębiam, nie można mieć fron­tu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wca­le nie jes­tem prze­kona­ny, że światło może is­tnieć bez mro­ku, czys­tość bez bru­du, a dob­ro bez zła.