Nie tępcie występku, jeżeli chcecie mieć czarujące kobiety - oto reguła. W przeciwnym wypadku podobni będziecie głupcom, co niszczą gąsienice przepadając za motylami.


nie-tępcie-występku-żeli-chcecie-mieć-czarują-kobiety-oto-reguła-w-przeciwnym-wypadku-podobni-będziecie-głupcom-co-niszczą-gąsienice
wiktor hugonietępciewystępkujeżelichceciemiećczarującekobietyotoregułaprzeciwnymwypadkupodobnibędzieciegłupcomconiszczągąsieniceprzepadajączamotylaminie tępcietępcie występkujeżeli chceciechcecie miećmieć czarująceczarujące kobietykobietyotooto reguław przeciwnymprzeciwnym wypadkuwypadku podobnipodobni będzieciebędziecie głupcomco niszcząniszczą gąsienicegąsienice przepadającprzepadając zaza motylaminie tępcie występkujeżeli chcecie miećchcecie mieć czarującemieć czarujące kobietyczarujące kobietyoto reguław przeciwnym wypadkuprzeciwnym wypadku podobniwypadku podobni będzieciepodobni będziecie głupcomco niszczą gąsieniceniszczą gąsienice przepadającgąsienice przepadając zaprzepadając za motylami

Nie tępcie występku, jeżeli chce­cie mieć cza­rujące ko­biety - oto re­guła. W prze­ciw­nym wy­pad­ku po­dob­ni będziecie głup­com, co niszczą gąsieni­ce prze­padając za motylami.Nigdy z żadnym wypadku nie wolno wpadać w rozpacz. Mieć nadzieję i działać - oto nasz obowiązek w nieszczęściu. Bezczynna rozpacz to rezygnacja i złamanie obowiązku.Z prawdą nie można igrać - w przeciwnym wypadku zniszczy nas bezlitośnie.W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety.Para małżeńska nie może żyć ze sobą we względnym spokoju, jeżeli mąż i żona nie są do siebie podobni.nies­kończe­nie wiele le­piej nie mieć zasług i być Zba­wionym aniżeli mieć nies­kończe­nie wiele zasług i być potępionym ! oczy­wis­cie nie chodzi oto by się le­nić i obi­jać w służbach Bożych, ale chodzi oto by się nie wy­wyższać z pychy i próżności, że w czym­kolwiek