Nie ma tak nikczemnego władcy, który nie znalazłby genealogów wyprowadzających jego pochodzenie w prostej lub bocznej lini od bóstwa.


nie-tak-nikczemnego-władcy-który-nie-znalazłby-genealogów-wyprowadzających-jego-pochodzenie-w-prostej-lub-bocznej-lini-od-bóstwa
aleksander Świętochowskinietaknikczemnegowładcyktórynieznalazłbygenealogówwyprowadzającychjegopochodzenieprostejlubbocznejliniodbóstwanie mama taktak nikczemnegonikczemnego władcyktóry nienie znalazłbyznalazłby genealogówgenealogów wyprowadzającychwyprowadzających jegojego pochodzeniepochodzenie ww prostejprostej lublub bocznejbocznej linilini odod bóstwanie ma takma tak nikczemnegotak nikczemnego władcyktóry nie znalazłbynie znalazłby genealogówznalazłby genealogów wyprowadzającychgenealogów wyprowadzających jegowyprowadzających jego pochodzeniejego pochodzenie wpochodzenie w prostejw prostej lubprostej lub bocznejlub bocznej linibocznej lini odlini od bóstwanie ma tak nikczemnegoma tak nikczemnego władcyktóry nie znalazłby genealogównie znalazłby genealogów wyprowadzającychznalazłby genealogów wyprowadzających jegogenealogów wyprowadzających jego pochodzeniewyprowadzających jego pochodzenie wjego pochodzenie w prostejpochodzenie w prostej lubw prostej lub bocznejprostej lub bocznej linilub bocznej lini odbocznej lini od bóstwanie ma tak nikczemnego władcyktóry nie znalazłby genealogów wyprowadzającychnie znalazłby genealogów wyprowadzających jegoznalazłby genealogów wyprowadzających jego pochodzeniegenealogów wyprowadzających jego pochodzenie wwyprowadzających jego pochodzenie w prostejjego pochodzenie w prostej lubpochodzenie w prostej lub bocznejw prostej lub bocznej liniprostej lub bocznej lini odlub bocznej lini od bóstwa

Nie wiem, jak to się dzieje, że nie ma tak złego władcy, aby minister jego nie był jeszcze gorszy. -Montesquieu
nie-wiem-jak-to-ę-dzieje-że-nie-tak-złego-władcy-aby-minister-jego-nie-był-jeszcze-gorszy
Najrozumniejszym kochankiem był Don Kichot, który z prostej dziewki wyidealizował sobie najwznioślejszą istotę i nie znał jej. -Aleksander Świętochowski
najrozumniejszym-kochankiem-był-don-kichot-który-z-prostej-dziewki-wyidealizował-sobie-najwznioślejszą-istotę-i-nie-znał-jej
Nikt nie zna tak mało swoich poddanych jak władcy. -Morris West
nikt-nie-zna-tak-ło-swoich-poddanych-jak-władcy
Kto przyjmuje służbę u władcy, staje się jego niewolnikiem, choćby przyszedł był jako człowiek wolny. -Sofokles
kto-przyjmuje-służbę-u-władcy-staje-ę-jego-niewolnikiem-choćby-przyszedł-był-jako-człowiek-wolny
Władcy o wiele więcej starają się, aby zdobyć dla siebie nowe obszary godziwymi lub niegodziwymi środkami, niż żeby dobrze rządzić tym, co już zdobyli. -Tomasz Morus
władcy-o-wiele-więcej-starają-ę-aby-zdobyć-dla-siebie-nowe-obszary-godziwymi-lub-niegodziwymi-środkami-ż-żeby-dobrze-rządzić-tym-co-już