Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu, co prawdziwe.


nie-takiej-nieomylnoś-która-mogłaby-zadać-kłam-temu-co-prawdziwe
guillaume appolinairenietakiejnieomylnościktóramogłabyzadaćkłamtemucoprawdziwenie mama takiejtakiej nieomylnościktóra mogłabymogłaby zadaćzadać kłamkłam temuco prawdziwenie ma takiejma takiej nieomylnościktóra mogłaby zadaćmogłaby zadać kłamzadać kłam temunie ma takiej nieomylnościktóra mogłaby zadać kłammogłaby zadać kłam temuktóra mogłaby zadać kłam temu

Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu co prawdziwe.Najłat­wiej wy­powie­dzieć te kłam­stwa, które prag­niesz, by były prawdziwe.Miłość - to niekończąca się tajemnica, bo nie ma żadnej rozsądnej przyczyny, która mogłaby ją wytłumaczyć.Nie ma takiej materii, którą by do dna wyczerpać można.Nie ma takiej materii, którą by do dna wyczerpać można było.Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona.