Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć.


nie-ten-szczęśliwy-kto-bogaty-nie-ten-szczęśliwy-kto-wielki-kto-sławny-ale-ten-kto-umiał-kochać-jak-chrystus-jak-chrystus-przebaczać-jak-on
józef ignacy kraszewskinietenszczęśliwyktobogatyniewielkisławnyaletenumiałkochaćjakchrystuschrystusprzebaczaćoncierpiećnie tenten szczęśliwykto bogatynie tenten szczęśliwykto wielkikto sławnyale tenkto umiałumiał kochaćkochać jakjak chrystusjak chrystuschrystus przebaczaćjak onon cierpiećnie ten szczęśliwynie ten szczęśliwykto umiał kochaćumiał kochać jakkochać jak chrystusjak chrystus przebaczaćjak on cierpieć

Szczęśliwy jest ten, kto mając 20 szylingów dochodu tygodniowo wydaje 19 i 1/2, nieszczęśliwym zaś ten, kto pobiera 20 szylingów, a wydatki jego wynoszą 20 i 1/2.Szczęśliwy jest ten, kto chce być szczęśliwy.Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje.Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje.Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie.