Nie trzeba zadawać zbyt daleko sięgających pytań, aby nie wywołać zbyt daleko sięgających odpowiedzi.


nie-trzeba-zadawać-zbyt-daleko-ęgających-pytań-aby-nie-wywołać-zbyt-daleko-ęgających-odpowiedzi
kazimierz przerwa-tetmajernietrzebazadawaćzbytdalekosięgającychpytańabyniewywołaćodpowiedzinie trzebatrzeba zadawaćzadawać zbytzbyt dalekodaleko sięgającychsięgających pytańaby nienie wywołaćwywołać zbytzbyt dalekodaleko sięgającychsięgających odpowiedzinie trzeba zadawaćtrzeba zadawać zbytzadawać zbyt dalekozbyt daleko sięgającychdaleko sięgających pytańaby nie wywołaćnie wywołać zbytwywołać zbyt dalekozbyt daleko sięgającychdaleko sięgających odpowiedzinie trzeba zadawać zbyttrzeba zadawać zbyt dalekozadawać zbyt daleko sięgającychzbyt daleko sięgających pytańaby nie wywołać zbytnie wywołać zbyt dalekowywołać zbyt daleko sięgającychzbyt daleko sięgających odpowiedzinie trzeba zadawać zbyt dalekotrzeba zadawać zbyt daleko sięgającychzadawać zbyt daleko sięgających pytańaby nie wywołać zbyt dalekonie wywołać zbyt daleko sięgającychwywołać zbyt daleko sięgających odpowiedzi

Iść zbyt daleko nie jest lepsze niż nie dojść dość daleko.Trzeba niekiedy wiedzieć, jak daleko można się posunąć za daleko.Miej podejście właściwe studentom: nigdy nie bądź zbyt wielkim, by zadawać pytania, nigdy nie wiedz zbyt dużo, by nauczyć się czegoś nowegoWyczucie taktu mówi nam, jak daleko możemy posunąć się za daleko.Życie jest jak krawędź drapacza chmur. Albo podchodzisz zbyt blisko i spadasz. Albo pozostajesz tak daleko, że możesz się tylko nudzić.Jedni piszą daleko piękniej, niż żyć umieją, inni znów żyją daleko piękniej, niżby to najsławniejszy autor opisać potrafił.