Nie twierdzę, że kobiety są głupie: zostały stworzone na podobieństwo mężczyzn.


nie-twierdzę-że-kobiety-są-głupie-zostały-stworzone-na-podobieństwo-mężczyzn
george eliotnietwierdzężekobietygłupiezostałystworzonenapodobieństwomężczyznnie twierdzęże kobietykobiety sąsą głupiezostały stworzonestworzone nana podobieństwopodobieństwo mężczyznże kobiety sąkobiety są głupiezostały stworzone nastworzone na podobieństwona podobieństwo mężczyznże kobiety są głupiezostały stworzone na podobieństwostworzone na podobieństwo mężczyznzostały stworzone na podobieństwo mężczyzn

Nie mówię, że kobiety nie są głupie; stworzono je na podobieństwo mężczyzn.Nie mówię że kobiety nie są głupie. Stworzono je na podobieństwo mężczyzn.Nie mówię, że kobiety nie są głupie. Stworzono je na podobieństwo mężczyzn.Nie mówię, że kobiety nie są głupie: stworzono je na podobieństwo mężczyzn.Diabły i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale same siebie zrobiły złymi. (IV Sobór Lateraneński)Wszystkie nasze problemy zostały stworzone przez ludzi i mogą zostać przez ludzi rozwiązane.