Nie tyl­ko chi­rur­gom bra­kuje serc...


nie-tyl­ko-chi­rur­gom-bra­kuje-serc
kapitannietyl­kochi­rur­gombra­kujesercnie tyl­kotyl­ko chi­rur­gomchi­rur­gom bra­kujebra­kuje sercnie tyl­ko chi­rur­gomtyl­ko chi­rur­gom bra­kujechi­rur­gom bra­kuje sercnie tyl­ko chi­rur­gom bra­kujetyl­ko chi­rur­gom bra­kuje sercnie tyl­ko chi­rur­gom bra­kuje serc

Je­dyną właściwą szkołą chi­rur­ga jest wojna.O ko­rek­cie plas­tycznej: Ro­mans chi­rur­gii z psychiatrią.His­to­ria jest chi­rur­giem po­ległego wo­jow­ni­ka a nie pielęgniarką roz­pie­szczo­nego dziecka.Nie pa­suje­my do siebie 'ko­leżan­ko', bo tyl­ko po % pot­ra­fimy się dogadać.. ~Bra­kuje mi tych trzeźwych rozmów. [*] Tam, gdzie jest nies­pra­wied­li­wość, gdzie jest prze­moc, zakłama­nie, niena­wiść, nie­sza­nowa­nie ludzkiej god­ności, tam bra­kuje miej­sca na miłość, tam bra­kuje miej­sca na ser­ce, na be­zin­te­resow­ność, na wyrzeczenia.Miałam wrażenie, że coś jest nie tak, że cze­goś mi bra­kuje. Do­piero gdy zo­baczyła, że nad­chodzisz plażą, zdałam so­bie sprawę, że bra­kowało mi ciebie.