Nie tyl­ko czy­tając do­wiadu­jemy się ile nie wiemy ...


nie-tyl­ko-czy­tając-do­wiadu­jemy ę-ile-nie wiemy
cykamnietyl­koczy­tającdo­wiadu­jemy sięilenie wiemynie tyl­kotyl­ko czy­tającczy­tając do­wiadu­jemy siędo­wiadu­jemy się ileile nie wiemynie wiemynie tyl­ko czy­tająctyl­ko czy­tając do­wiadu­jemy sięczy­tając do­wiadu­jemy się iledo­wiadu­jemy się ile nie wiemyile nie wiemynie tyl­ko czy­tając do­wiadu­jemy siętyl­ko czy­tając do­wiadu­jemy się ileczy­tając do­wiadu­jemy się ile nie wiemydo­wiadu­jemy się ile nie wiemynie tyl­ko czy­tając do­wiadu­jemy się iletyl­ko czy­tając do­wiadu­jemy się ile nie wiemyczy­tając do­wiadu­jemy się ile nie wiemy

Wokół ciebie dzieją się rzeczy o których nie masz pojęcia. Czy­tając głupie opi­sy na Los da­je nam wiele życiowych szans, szko­da tyl­ko, że do­wiadu­jemy się o tym po fakcie.Całe nasze życie jest jak ka­mień rzu­cony w wodę. Nig­dy nie wiemy, ja­kie kręgi za­toczy­my naszym upad­kiem, czyją śmierć spo­wodu­jemy i ko­go uz­dro­wimy. Ile niepo­koju wznieci­my do­koła siebie, ile ka­tarakt zdej­miemy ze śle­pych rzek.... bo naj­więcej do­wiadu­jemy się na sa­mym końcu ...Do­piero w później­szym wieku do­wiadu­jemy się, co nas spot­kało w młodości.Cza­sami re­zyg­nu­jemy z rzeczy i ludzi dla nas ważnych, w imię...sa­mi na­wet nie wiemy cze­go. Myśli­my, że tak będzie dla nas le­piej jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta i wątpli­wości czy postąpi­liśmy słusznie czy sta­nie się to jed­nym z naj­większych błędów.