Nie ucz się ni­kogo na pa­mięć. Poz­na­waj go każde­go dnia od nowa.


nie-ucz ę-­kogo-na pa­mięć-poz­na­waj go każde­go-dnia-od nowa
respirernieucz sięni­kogona pa­mięćpoz­na­waj go każde­godniaod nowanie ucz sięucz się ni­kogoni­kogo na pa­mięćpoz­na­waj go każde­go dniadnia od nowanie ucz się ni­kogoucz się ni­kogo na pa­mięćpoz­na­waj go każde­go dnia od nowanie ucz się ni­kogo na pa­mięć

Mu­simy poz­być się życia, ja­kie zap­la­nowa­liśmy, aby mieć życie, które na nas czeka.Naj­gorzej się czuję gdy każde­go dnia mówisz mi o tym jak bar­dzo ją kochasz. Gdy mówisz mi że nie masz od­wa­gi po­wie­dzieć po­wie­dzieć jej ja­ka jest wspa­niała. Ja ci mówię żebyś próbo­wał, żebyś był szczęśli­wy. I nie chcesz być szczęśli­wy bo nie ma jej przy to­bie. Nie widzisz że płaczę, nie poz­wolę ci zo­baczyć moich łez. I szty­letów które każde­go dnia wbi­jasz w mo­je serce...Każdy, kogo poznasz, wie cos, czego Ty nie wiesz, a powinieneś. Ucz się od innych.Jeśli każde­go dnia będziesz wra­cał do te­go co było, nig­dy nie poz­nasz sma­ku *lep­sze­go jutra*...**W brzas­ku dnia nie widzę nicze­go . Po­wiecie , że to nor­malne . Nie , ja jed­nak widzieć chcę więcej . Chcę widzieć każde z sied­miu widm każde­go ze zna­nych mi ko­lorów . Chcę widzieć roz­kwi­tającą miłość , która widzieć pot­ra­fi i uno­sić się w po­wiet­rzu także pot­ra­fi . Jed­nak świecie , wiem że jes­teś zbyt mało ckli­wy by mi na to poz­wo­lić . Dla te­go , Nie dziękuję.