Nie ufaj uczu­ciom, które za prędko znaj­dują swój wyraz.


nie-ufaj-uczu­ciom-które-za prędko-znaj­dują-swój-wyraz
andré gidenieufajuczu­ciomktóreza prędkoznaj­dująswójwyraznie ufajufaj uczu­ciomktóre za prędkoza prędko znaj­dująznaj­dują swójswój wyraznie ufaj uczu­ciomktóre za prędko znaj­dująza prędko znaj­dują swójznaj­dują swój wyrazktóre za prędko znaj­dują swójza prędko znaj­dują swój wyrazktóre za prędko znaj­dują swój wyraz

Nie ufam uczuciom, które za prędko znajdują swój wyraz.Łzy znaj­dują się na dnie każde­go komizmu.Dzieci często łat­wiej znaj­dują wspólny język z dziad­ka­mi niż z rodzicami.Cza­sem założenia są pod­stawą naszych błędów, stop­niowo tworzoną iluzją w pos­ta­ci przysłowiowych „różowych oku­larów” po których zdjęciu czu­jemy się oszu­kani jak dzieci, które roz­pa­kowując pazłot­ko znaj­dują ko­loro­wy ( i ow­szem) ka­myk za­miast up­ragnione­go cukierka.Ci, którzy znaj­dują się na dnie, już nie boją się upadku.Miłość, która znajduje swój wyraz w przyjaźni, jest szczególnie silna i trwała.