Nie uga­sisz prag­nienia ducha mądrością udo­joną z mędrca.


nie-uga­sisz-prag­nienia-ducha-mądrośą-udo­joną-z mędrca
stanisław czosnowskinieuga­siszprag­nieniaduchamądrościąudo­jonąz mędrcanie uga­siszuga­sisz prag­nieniaprag­nienia duchaducha mądrościąmądrością udo­jonąudo­joną z mędrcanie uga­sisz prag­nieniauga­sisz prag­nienia duchaprag­nienia ducha mądrościąducha mądrością udo­jonąmądrością udo­joną z mędrcanie uga­sisz prag­nienia duchauga­sisz prag­nienia ducha mądrościąprag­nienia ducha mądrością udo­jonąducha mądrością udo­joną z mędrcanie uga­sisz prag­nienia ducha mądrościąuga­sisz prag­nienia ducha mądrością udo­jonąprag­nienia ducha mądrością udo­joną z mędrca

Żad­na wo­da nie uga­si prag­nienia miłości, żad­na powódź jej nie zatopi.Wprost nie do wiary, ile ro­zumu zużywa się w świecie dla udo­wod­nienia głupstw.Czekam... Pełna emoc­ji i eufo­rii Dziś zno­wu cię poczuję... Mo­je ciało stęsknione Do­maga się twoich pie­szczot Prag­nie poczuć twój od­dech na skórze I nie ważne ko­go przed chwilą całowałeś I nie ważne ko­go przytulałeś Za­raz mnie dot­kniesz Za chwilę uga­sisz moją tęsknotę Jeszcze tyl­ko moment... I zno­wu poczuję Cię w so­bie I zno­wu zas­ma­kuję twej męskości I za chwilę będę zno­wu spełniona... Czekam... A czas ze mnie drwi...Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych.Nie próbuj za wszelką cenę ko­muś cze­goś udo­wod­nić, spo­ro ta­kich którzy próbo­wali ma swo­je święto 1 lis­to­pada. Nie mu­sisz ni­komu nic udowadniać.Miłość przykładem prag­nienia - wy­kończy nas jej brak.