Nie uga­sisz prag­nienia ducha mądrością udo­joną z mędrca.


nie-uga­sisz-prag­nienia-ducha-mądrośą-udo­joną-z mędrca
stanisław czosnowskinieuga­siszprag­nieniaduchamądrościąudo­jonąz mędrcanie uga­siszuga­sisz prag­nieniaprag­nienia duchaducha mądrościąmądrością udo­jonąudo­joną z mędrcanie uga­sisz prag­nieniauga­sisz prag­nienia duchaprag­nienia ducha mądrościąducha mądrością udo­jonąmądrością udo­joną z mędrcanie uga­sisz prag­nienia duchauga­sisz prag­nienia ducha mądrościąprag­nienia ducha mądrością udo­jonąducha mądrością udo­joną z mędrcanie uga­sisz prag­nienia ducha mądrościąuga­sisz prag­nienia ducha mądrością udo­jonąprag­nienia ducha mądrością udo­joną z mędrca

Żad­na wo­da nie uga­si prag­nienia miłości, żad­na powódź jej nie zatopi. -Jeanette Winterson
Żad­na-wo­da-nie uga­-prag­nienia-miłoś-żad­na-powódź-jej-nie zatopi
Wprost nie do wiary, ile ro­zumu zużywa się w świecie dla udo­wod­nienia głupstw. -Fryderyk Chrystian Hebbel
wprost-nie do wiary-ile-ro­zumu-zużywa ę-w świecie-dla-udo­wod­nienia-głupstw
Nie próbuj za wszelką cenę ko­muś cze­goś udo­wod­nić, spo­ro ta­kich którzy próbo­wali ma swo­je święto 1 lis­to­pada. Nie mu­sisz ni­komu nic udowadniać. -Ryder
nie-próbuj-za wszelką-cenę-ko­muś-cze­goś-udo­wod­ć-spo­ro-­kich-którzy-próbo­wali- swo­-święto-1 lis­to­pada-nie mu­sisz
Miłość przykładem prag­nienia - wy­kończy nas jej brak. -Wizz
miłość-przykładem-prag­nienia- wy­kończy-nas-jej-brak