Nie w gniewie, lecz w po­koju człowiek szczy­ty zdo­bywa. Bo to złość się pa­li, a nie dob­ro­ci skrzydła.


nie-w gniewie-lecz-w po­koju-człowiek-szczy­ty-zdo­bywa-bo to złość ę-pa­li-a nie dob­ro­-skrzydła
devinniew gniewieleczw po­kojuczłowiekszczy­tyzdo­bywabo to złość siępa­lia nie dob­ro­ciskrzydłanie w gniewielecz w po­kojuw po­koju człowiekczłowiek szczy­tyszczy­ty zdo­bywabo to złość się pa­lia nie dob­ro­ci skrzydłalecz w po­koju człowiekw po­koju człowiek szczy­tyczłowiek szczy­ty zdo­bywalecz w po­koju człowiek szczy­tyw po­koju człowiek szczy­ty zdo­bywalecz w po­koju człowiek szczy­ty zdo­bywa

Młodość us­krzyd­la. Op­ro­mienia.Zdo­bywa szczy­ty. Ale też błądzi.Miłość świad­czo­na in­nym jest naj­większym dob­rodziej­stwem dla nas sa­mych, którzy zdo­bywa­my się na oka­zywa­nie miłości.W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją.Złość złością - na złość dob­ro­cią poczęstuj­my. Wspaniałomyślność. Krys­ty­na Sz. 26.01.2015r.A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem.Człowiek od­czu­wa przy­jem­ność, kiedy zdo­bywa zysk.