nie-w moim-wy­daniu-oz­nacza-na­ległe-tak- które-prag­nie-ę-kochać 
intryganiew moimwy­daniuoz­naczana­ległetak któreprag­nieciękochać w moim wy­daniuwy­daniu oz­naczaoz­nacza na­ległena­ległe tak które prag­nieprag­nie cięcię kochać w moim wy­daniu oz­naczawy­daniu oz­nacza na­ległeoz­nacza na­ległe tak które prag­nie cięprag­nie cię kochać w moim wy­daniu oz­nacza na­ległewy­daniu oz­nacza na­ległe tak które prag­nie cię kochać w moim wy­daniu oz­nacza na­ległe tak

To że upa­dam, wca­le nie oz­nacza że muszę się podnieść. To że sta­ram się leczyć ra­ny, ca­le nie oz­nacza że się zagoją. Dzi­siaj jes­teś, jut­ro cię nie ma. Co się dzieję kiedy, ro­bisz coś od nie­chce­nia? To że ktoś jest przy mnie, wca­le nie oz­nacza że osuszy mo­je łzy. Nie jest prawdą, że jeśli cze­goś prag­niesz, to będziesz to miał.Gwiaz­dy nig­dy nie są na wy­ciągnięcie ręki. Są nies­kończe­nie od­ległe, to oz­nacza ból, który człowiek od­czu­wa, spoglądając na nie w górę. To de­likat­ne rwa­nie w głębi serca.Za­waliłam i to wiele razy nie mam na­wet czel­ności żeby znowu wtrącić się w two­je życie Po raz ko­lej­ny pro­sić cię o wybaczenie Które­go i tak pew­nie nie dos­ta­ne Po­mimo to twój nu­mer na­dal wid­nieje na moim te­lefo­nie pod nazwą Roz­cza­rowa­nie ma bar­dzo wy­razis­ty smak, który wyz­nacza gra­nicę między tym, co rzeczy­wis­te, a naszym prag­nieniem, które uz­na­liśmy za rzeczywistość.Nie jes­tem na ty­le bo­gaty, żeby cię tak kochać, jak bym pragnął, ani ty­le bied­ny, by cię kochać, jak­byś ty chciała.Śmierć ma dwie pos­ta­cie: po pier­wsze, oz­nacza niebyt. Po dru­gie zaś, oz­nacza prze­rażający ma­terial­ny byt trupa.