Nie ma w życiu większej radości niż praca. Tylko pracując czuje się w sobie najwięcej wigoru. Każdy dzień przynosi nowe problemy, a każdy problem stanowi zagadkę, którą należy rozwiązać, nową grę, w której należy zwyciężyć.


nie-w-życiu-większej-radoś-ż-praca-tylko-pracując-czuje-ę-w-sobie-najwięcej-wigoru-każdy-dzień-przynosi-nowe-problemy-a-każdy-problem
sidney sheldonnieżyciuwiększejradościniżpracatylkopracującczujesięsobienajwięcejwigorukażdydzieńprzynosinoweproblemykażdyproblemstanowizagadkęktórąnależyrozwiązaćnowągręktórejzwyciężyćnie maw życiużyciu większejwiększej radościradości niżniż pracatylko pracującpracując czujeczuje sięw sobiesobie najwięcejnajwięcej wigorukażdy dzieńdzień przynosiprzynosi nowenowe problemykażdy problemproblem stanowistanowi zagadkęktórą należynależy rozwiązaćnową gręw którejktórej należynależy zwyciężyćnie ma wma w życiuw życiu większejżyciu większej radościwiększej radości niżradości niż pracatylko pracując czujepracując czuje sięczuje się wsię w sobiew sobie najwięcejsobie najwięcej wigorukażdy dzień przynosidzień przynosi noweprzynosi nowe problemya każdy problemkażdy problem stanowiproblem stanowi zagadkęktórą należy rozwiązaćw której należyktórej należy zwyciężyć

Badanie problemów ekologicznych ujawniło problem antypotrzeby, wśród różnych elementarnych potrzeb znajduje się wiele bardzo dziwnych, których uznawanie stanowi zagadkę współczesności.Staraj się podobać wszystkim obywatelom, w jakimkolwiek mieście przebywasz, bo to najwięcej przynosi wdzięczności; a postępowanie zadufane w sobie częstokroć ciężkie i szkodliwe przynosi skutki.Od większości z nas wymaga się ciągłej, podniesionej do rangi systemu obłudy. Nie można bez szkody dla zdrowia dzień w dzień udawać co innego, niż się czuje, zachwycać się tym, czego się nie lubi, cieszyć się z tego, co przynosi nieszczęście.Życia w wolności wart tylko, kto sobie wywalczać musi je na każdy dzień.Człowiek, gdy czuje się dobrze, to uważa, że mu się to należy od natury, każde zaś cierpienie ma za niesprawiedliwość, której od niej doznaje.