Nie w poznaniu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego.


nie-w-poznaniu-ży-szczęście-lecz-w-dążeniu-do-niego
edgar allan poeniepoznaniuleżyszczęścieleczdążeniudoniegonie ww poznaniupoznaniu leżyleży szczęścielecz ww dążeniudążeniu dodo niegonie w poznaniuw poznaniu leżypoznaniu leży szczęścielecz w dążeniuw dążeniu dodążeniu do niegonie w poznaniu leżyw poznaniu leży szczęścielecz w dążeniu dow dążeniu do niegonie w poznaniu leży szczęścielecz w dążeniu do niego

Nie w poz­na­niu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego.Kto po­siadł choćby ziaren­ko praw­dy, nie ma pra­wa skry­wać go przed in­ny­mi: ono już nie na­leży do niego, lecz do Boga.Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dążeniu - niż świadomość, że oto jesteśmy u mety.Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem.Szczęście mniej za­leży od pra­cy niż nie­szczęście od lenistwa.Bóg jest Miłością - to znaczy, że Bóg jest tym gniaz­dem człowieka, w którym cze­ka na niego os­wo­jone szczęście. Szczęście os­wo­jone to szczęście, które nie ucieka. Jest wieczne.