Nie ważne czy świat zmie­rza ku końco­wi, ważne jest czy ma­my z kim ten ko­niec obserwować.


nie-ważne-czy-świat-zmie­rza-ku końco­wi-ważne-jest czy-­my-z kim-ten-ko­niec-obserwować
nighthuntressnieważneczyświatzmie­rzaku końco­wijest czyma­myz kimtenko­niecobserwowaćnie ważneważne czyczy światświat zmie­rzazmie­rza ku końco­wiważne jest czyjest czy ma­myma­my z kimz kim tenten ko­niecko­niec obserwowaćnie ważne czyważne czy światczy świat zmie­rzaświat zmie­rza ku końco­wiważne jest czy ma­myjest czy ma­my z kimma­my z kim tenz kim ten ko­niecten ko­niec obserwowaćnie ważne czy światważne czy świat zmie­rzaczy świat zmie­rza ku końco­wiważne jest czy ma­my z kimjest czy ma­my z kim tenma­my z kim ten ko­niecz kim ten ko­niec obserwowaćnie ważne czy świat zmie­rzaważne czy świat zmie­rza ku końco­wiważne jest czy ma­my z kim tenjest czy ma­my z kim ten ko­niecma­my z kim ten ko­niec obserwować

Pachniesz mi tęsknotą Z od­ro­biną głupo­ty Cicho szep­czesz ważne rzeczy Mało ważne krzyczysz Bu­jasz się To tu, to tam Nie pil­nu­jesz Czy Ci ser­ce jeszcze bi­je Budzisz się Jest jak zaw­sze I wie­rzysz, że masz co masz Bo Ci świat to winien Obudzisz się I będziesz sam Bo światu nic nie dałeś I świat nic nie mu­si Ci dać Będziesz tęsknił.Nie ważne, że świat jest szary Ważne, abyś pat­rzył na niego przez różowe okulary.Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej po­siadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bar­dziej człowiekiem.Jeżeli chodzi o twoje miejsce w życiu, to ważne jest, czy przeznaczasz je pod budowę czy na parking.Jest całko­wicie obojętne, czy jes­teśmy kimś znacznym, czy nie; ważne jest to, czy jes­teśmy ludźmi.Nie jest ważne, czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy będzie dobrobyt - najważniejsze, aby Polska była katolicka.