Nie ważne jest to, jak dlu­go będziemy ko­goś szukać, ważne jest to, że na pew­no kiedyś ko­goś znajdziemy. Bo każdy jest ko­muś pisany...


nie-ważne-jest to-jak dlu­go-będziemy-ko­goś-szukać-ważne-jest to-że na pew­no-kiedyś-ko­goś-znajdziemy-bo-każdy-jest ko­muś
andreenieważnejest tojak dlu­gobędziemyko­gośszukaćże na pew­nokiedyśznajdziemybokażdyjest ko­muśpisanynie ważneważne jest tojak dlu­go będziemybędziemy ko­gośko­goś szukaćważne jest toże na pew­no kiedyśkiedyś ko­gośko­goś znajdziemybo każdykażdy jest ko­muśjest ko­muś pisanynie ważne jest tojak dlu­go będziemy ko­gośbędziemy ko­goś szukaćże na pew­no kiedyś ko­gośkiedyś ko­goś znajdziemybo każdy jest ko­muśkażdy jest ko­muś pisanyjak dlu­go będziemy ko­goś szukaćże na pew­no kiedyś ko­goś znajdziemybo każdy jest ko­muś pisany

Każdy za­pew­ne kiedy­kol­wiek ko­goś okłamał. Ko­goś skrzyw­dził, cho­ciażby nieświado­mie. Ko­muś wy­raził to, co czu­je. Z kimś się zap­rzy­jaźnił. Każdy przez ko­goś płakał. Był urażony czyimś zda­niem. Każdy o ko­goś się mar­twił. Po­wie­rzył ko­muś ta­jem­nicę. Po­pełnił w życiu ja­kiś błąd. Przy­naj­mniej raz każdy był szczęśli­wy. Cza­sem był to o je­den raz za dużo, ale żyje się da­lej. Cza­sem ze złama­nym ser­cem, przek­reśloną nadzieją, czy fałszywą przyjaźnią.Nie jest ważne, co przydarza ci się w życiu… Ważne jest, jakie przypisujesz temu znaczenieNie jest ważne, co przydarza ci się w życiu. Ważne jest, jakie przypisujesz temu znaczenieNie ważne, że świat jest szary Ważne, abyś pat­rzył na niego przez różowe okulary.Nie ważne czy świat zmie­rza ku końco­wi, ważne jest czy ma­my z kim ten ko­niec obserwować.