Nie ma większej nieprzywoitości nad ignorancję, ani rzezcy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem.


nie-większej-nieprzywoitoś-nad-ignorancję-ani-rzezcy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
anonimniewiększejnieprzywoitościnadignorancjęanirzezcybardziejprzykrejobcowanieprostakiemnie mama większejwiększej nieprzywoitościnieprzywoitości nadnad ignorancjęani rzezcyrzezcy bardziejbardziej przykrejprzykrej nadnad obcowanieobcowanie zz prostakiemnie ma większejma większej nieprzywoitościwiększej nieprzywoitości nadnieprzywoitości nad ignorancjęani rzezcy bardziejrzezcy bardziej przykrejbardziej przykrej nadprzykrej nad obcowanienad obcowanie zobcowanie z prostakiemnie ma większej nieprzywoitościma większej nieprzywoitości nadwiększej nieprzywoitości nad ignorancjęani rzezcy bardziej przykrejrzezcy bardziej przykrej nadbardziej przykrej nad obcowanieprzykrej nad obcowanie znad obcowanie z prostakiemnie ma większej nieprzywoitości nadma większej nieprzywoitości nad ignorancjęani rzezcy bardziej przykrej nadrzezcy bardziej przykrej nad obcowaniebardziej przykrej nad obcowanie zprzykrej nad obcowanie z prostakiem

Nie ma większej nieprzyzwoitości nad ignorancję ani rzeczy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem.Nie masz nic na świecie wdzięczniejszego nad obcowanie ze swymi krewniakami i krewniaczkami.Nie ma większej siły nad myśl.Nie ma mądrości większej nad szczerość.Nie masz większej mądrości nad mądrość powrotu.Moc: Wiele jest mocy lecz nie ma większej nad człowieka.