Nie ma większej nieprzyzwoitości nad ignorancję ani rzeczy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem.


nie-większej-nieprzyzwoitoś-nad-ignorancję-ani-rzeczy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
giovanni boccaccioniewiększejnieprzyzwoitościnadignorancjęanirzeczybardziejprzykrejobcowanieprostakiemnie mama większejwiększej nieprzyzwoitościnieprzyzwoitości nadnad ignorancjęignorancję aniani rzeczyrzeczy bardziejbardziej przykrejprzykrej nadnad obcowanieobcowanie zz prostakiemnie ma większejma większej nieprzyzwoitościwiększej nieprzyzwoitości nadnieprzyzwoitości nad ignorancjęnad ignorancję aniignorancję ani rzeczyani rzeczy bardziejrzeczy bardziej przykrejbardziej przykrej nadprzykrej nad obcowanienad obcowanie zobcowanie z prostakiemnie ma większej nieprzyzwoitościma większej nieprzyzwoitości nadwiększej nieprzyzwoitości nad ignorancjęnieprzyzwoitości nad ignorancję aninad ignorancję ani rzeczyignorancję ani rzeczy bardziejani rzeczy bardziej przykrejrzeczy bardziej przykrej nadbardziej przykrej nad obcowanieprzykrej nad obcowanie znad obcowanie z prostakiemnie ma większej nieprzyzwoitości nadma większej nieprzyzwoitości nad ignorancjęwiększej nieprzyzwoitości nad ignorancję aninieprzyzwoitości nad ignorancję ani rzeczynad ignorancję ani rzeczy bardziejignorancję ani rzeczy bardziej przykrejani rzeczy bardziej przykrej nadrzeczy bardziej przykrej nad obcowaniebardziej przykrej nad obcowanie zprzykrej nad obcowanie z prostakiem

Nie ma większej nieprzywoitości nad ignorancję, ani rzezcy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Anonim
nie-większej-nieprzywoitoś-nad-ignorancję-ani-rzezcy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Nie masz nic na świecie wdzięczniejszego nad obcowanie ze swymi krewniakami i krewniaczkami. -Pierre De Bourdeille(s) Brantome
nie-masz-nic-na-świecie-wdzięczniejszego-nad-obcowanie-ze-swymi-krewniakami-i-krewniaczkami
Moc: Wiele jest mocy lecz nie ma większej nad człowieka. -Sofokles
moc-wiele-jest-mocy-lecz-nie-większej-nad-człowieka