Nie wiado­mo, kiedy u człowieka pro­ces doj­rze­wania się kończy; są ta­cy, co twier­dzą, że do­piero z chwilą śmierci.


nie-wiado­mo-kiedy-u człowieka-pro­-doj­rze­wania ę-kończy-są ­cy-co twier­dzą-że do­piero-z chwilą-śmierci
antoni kępińskiniewiado­mokiedyu człowiekapro­cesdoj­rze­wania siękończysą ta­cyco twier­dząże do­pieroz chwiląśmiercinie wiado­mokiedy u człowiekau człowieka pro­cespro­ces doj­rze­wania siędoj­rze­wania się kończyże do­piero z chwiląz chwilą śmiercikiedy u człowieka pro­cesu człowieka pro­ces doj­rze­wania siępro­ces doj­rze­wania się kończyże do­piero z chwilą śmiercikiedy u człowieka pro­ces doj­rze­wania sięu człowieka pro­ces doj­rze­wania się kończykiedy u człowieka pro­ces doj­rze­wania się kończy

Pro­ces doj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesem starze­nia się. -Antoni Kępiński
pro­-doj­rze­wania-jest jed­nocześnie-pro­cesem-starze­nia-ę
W miarę doj­rze­wania uczu­ciowe­go wzras­ta pot­rze­ba dawania. -Antoni Kępiński
w miarę-doj­rze­wania-uczu­ciowe­go-wzras­-pot­rze­ba-dawania
Nie po­radzisz nic na sta­rość, wo­bec doj­rze­wania swoich dzieci. -Bruno
nie-po­radzisz-nic-na sta­rość-wo­bec-doj­rze­wania-swoich-dzieci
Nadzieja to pa­tolo­gia ok­re­su doj­rze­wania, tak sa­mo jak trądzik i bu­zujące hormony. -Jodi Picoult
nadzieja-to pa­tolo­gia-ok­re­su-doj­rze­wania-tak-­mo-jak trądzik-i bu­zują-hormony