Nie widzą prawdy ludzie zdeformowani pryz­ma­tem swych wad 


nie-widzą-prawdy-ludzie-zdeformowani-pryz­­tem-swych-wad 
chemik -aniewidząprawdyludziezdeformowanipryz­ma­temswychwad nie widząwidzą prawdyprawdy ludzieludzie zdeformowanizdeformowani pryz­ma­tempryz­ma­tem swychswych wad nie widzą prawdywidzą prawdy ludzieprawdy ludzie zdeformowaniludzie zdeformowani pryz­ma­temzdeformowani pryz­ma­tem swychpryz­ma­tem swych wad nie widzą prawdy ludziewidzą prawdy ludzie zdeformowaniprawdy ludzie zdeformowani pryz­ma­temludzie zdeformowani pryz­ma­tem swychzdeformowani pryz­ma­tem swych wad nie widzą prawdy ludzie zdeformowaniwidzą prawdy ludzie zdeformowani pryz­ma­temprawdy ludzie zdeformowani pryz­ma­tem swychludzie zdeformowani pryz­ma­tem swych wad 

Ludzie żyjący nadzieją widzą dalej, ludzie żyjący miłością widzą głębiej, ludzie żyjący wiarą widzą wszystko w nowym świetle.W dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie widzą różni­cy między zaurocze­niem a miłością, niechęcią a niena­wiścią, szcze­rym kom­ple­men­tem a fałszywością.Słabi widzą przeszkody. Silni widzą jedynie cel. A Ci najlepsi widzą przeszkody i dążą do celu.Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.Jes­tem pełen wad Główną jest pycha Tak jes­tem pyszny Ale niez­byt smaczny Za to treści­wy Cza­sami cier­pki Mam też i za­lety Jes­tem wyjątko­wo mądry Jes­tem też po­ryw­czym war­chołem Pełnym niena­wiści i po­gar­dy Tak sil­nej że mam pew­ność Że dos­ko­nale władam szablą Choć nig­dy nie dzieliłem ludzi Jed­nak prze­de wszys­tkim Jes­tem wy­rozu­miały I pobłażli­wy Oraz - co zro­zumiałe Jes­tem gentelmanem Biada ludziom, którzy widzą, a nie wiedzą, co widzą.