Nie widziała ce­lu. Biegła.Po pros­tu biegła. Wie­działa gdzie, do k o g o, ale nie wie­działa po co. Na­wet jeśli do­bieg­nie, jeśli po­kona wszys­tkie przeszko­dy, tra­fi w cho­re, błędne koło. Bo wa­riac­twem jest cier­pieć 351 dni, cie­szyć się 14 dni, które miną jak 2 dni.


nie-widziała-­lu-biegłapo pros­-biegła-wie­działa gdzie-do k o g o ale-nie wie­działa-po co-na­wet śli-do­bieg­nie-śli
mistrzynipióraniewidziałace­lubiegłapo pros­tubiegławie­działa gdziedo k o g o alenie wie­działapo cona­wet jeślido­bieg­niejeślipo­konawszys­tkieprzeszko­dytra­fiw cho­rebłędnekołobo wa­riac­twemjest cier­pieć351dnicie­szyć się14 dniktóreminąjak 2 dninie widziaławidziała ce­lunie wie­działa po cona­wet jeśli do­bieg­niejeśli po­konapo­kona wszys­tkiewszys­tkie przeszko­dytra­fi w cho­rebłędne kołobo wa­riac­twem jest cier­piećjest cier­pieć 351351 dnicie­szyć się 14 dniktóre minąminą jak 2 dninie widziała ce­lujeśli po­kona wszys­tkiepo­kona wszys­tkie przeszko­dybo wa­riac­twem jest cier­pieć 351jest cier­pieć 351 dniktóre miną jak 2 dni

Bo po mi­mo młode­go wieku wie­działa , że nie za­bije no­wego życia .Wie­działa , że to życie kiedyś przy­tuli ją i po­wie Cier­pisz, po­nieważ kochasz, wy­baczasz, wie­rzysz, masz nadzieję, która cię za­wodzi. To wszys­tko spra­wia, że cię ra­ni i sta­jesz się osobą uczu­ciową i wrażliwą. Jeśli nie chciałbyś cier­pieć, cze­mu byś to da­lej robił? Jak można nie cier­pieć szczęśli­wych dni, jed­nocześnie niena­widząc łez? Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca.Skąd do cho­lery mogę wie­dzieć, skąd wzięli się na­ziści? Ja na­wet nie wiem, jak działa ot­wieracz do konserw! Pytał: - gdzie i kiedy można cię spot­kać śliczna ? Od­po­wie­działa z ra­dością, kiedy i gdzie. Te­raz wie­dział gdzie i kiedy by­wać nie powinien. Mo­rał z te­go jest ta­ki - nie ten miło o to­bie myśli, kto miło do ciebie gada.