Nie wiem co jej po­wie­działem. Ja­koś mi się udało. Pew­nie dużo mówiłem. Mówiłem pew­nie o wspiera­niu, o wie­rze i nadziei. Tak, dużo było ga­dania- tak myśle. ...ale spro­wadzało się to do te­go, że tam byłam. Z nią i dla niej. Tyl­ko z nią, i tyl­ko dla niej! 


nie-wiem-co jej-po­wie­działem-ja­koś mi ę-udało-pew­nie żo-mówiłem-mówiłem pew­nie-o wspiera­niu-o wie­rze-i nadziei
silvidianniewiemco jejpo­wie­działemja­koś mi sięudałopew­nie dużomówiłemmówiłem pew­nieo wspiera­niuo wie­rzei nadzieitak dużobyłoga­daniatakmyślealespro­wadzało sięto do te­goże tambyłamz niąi dlaniejtyl­ko z niąi tyl­kodlaniej nie wiemwiem co jejco jej po­wie­działemja­koś mi się udałopew­nie dużo mówiłemmówiłem pew­nie o wspiera­niuo wie­rze i nadzieibyło ga­daniatak myśleale spro­wadzało sięspro­wadzało się to do te­goże tam byłamz nią i dlai dla nieji tyl­ko dlanie wiem co jejwiem co jej po­wie­działemale spro­wadzało się to do te­goz nią i dla niej