Nie wiem co to poezja nie wiem, po co i na co, wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą.


nie-wiem-co-to-poezja-nie-wiem-po-co-i-na-co-wiem-że-czasami-ludzie-czytają-wiersze-i-płaczą
władysław broniewskiniewiemcotopoezjaniewiemponacożeczasamiludzieczytająwierszepłacząnie wiemwiem copoezja nienie wiempo coco ii nana coże czasamiczasami ludzieludzie czytajączytają wierszewiersze ii płacząnie wiem coco to poezjapoezja nie wiempo co ico i nai na coże czasami ludzieczasami ludzie czytająludzie czytają wierszeczytają wiersze iwiersze i płacząwiem co to poezjaco to poezja niepo co i naco i na coże czasami ludzie czytajączasami ludzie czytają wierszeludzie czytają wiersze iczytają wiersze i płacząnie wiem co to poezjawiem co to poezja nieco to poezja nie wiempo co i na coże czasami ludzie czytają wierszeczasami ludzie czytają wiersze iludzie czytają wiersze i płaczą

Nie wiem, co to poez­ja, nie wiem, po co i na co... Wiem, że cza­sami ludzie czy­tają wier­sze i płaczą...Ni­by wiem, że czas szyb­ko le­ci. Ni­by wiem, że na­dal is­tniejesz. Ni­by wiem, że fi­zycznie niemożli­we jest, żebym te­raz umarła. Ale nie mogę już wyt­rzy­mać bez Ciebie.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Wszys­tko jest po coś. Przy­naj­mniej w moim życiu. A jeśli te­raz nie wiem po co, to nie znaczy, że nig­dy się te­go nie do­wiem. A jak się do­wiem, to wówczas już będę ro­zumiała, że tak właśnie miało być i to było dla mnie dob­re, choć kiedyś wy­dawało mi się złe.Scio me ni­hil scire. Wiem, że nic nie wiem.... nie wiem jak wygląda niebo... nie wiem jak wygląda czyściec... ale wiem jak wygląda piekło... wys­tar­czy mi wyjść z mieszkania...