Nie wiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ci, ale miłość była sil­niej­sza od obu.


nie-wiem-czy-życie-jest sil­niej­sze-od śmier­-ale-miłość-była-sil­niej­sza-od obu
autor nieznanyniewiemczyżyciejest sil­niej­szeod śmier­cialemiłośćbyłasil­niej­szaod obunie wiemwiem czyczy życieżycie jest sil­niej­szejest sil­niej­sze od śmier­ciale miłośćmiłość byłabyła sil­niej­szasil­niej­sza od obunie wiem czywiem czy życieczy życie jest sil­niej­szeżycie jest sil­niej­sze od śmier­ciale miłość byłamiłość była sil­niej­szabyła sil­niej­sza od obunie wiem czy życiewiem czy życie jest sil­niej­szeczy życie jest sil­niej­sze od śmier­ciale miłość była sil­niej­szamiłość była sil­niej­sza od obunie wiem czy życie jest sil­niej­szewiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ciale miłość była sil­niej­sza od obu

Nasza miłość była sil­na, ale także spo­koj­niej­sza, doj­rzal­sza, i może miłość wca­le nie po­win­na ta­ka być. Wie­działem, że roz­sta­nie będzie bo­les­ne, ale nie druz­goczące. Zas­ta­nawiałem się, czy to również przychodzi wraz z doj­rzałością, czy może po wielu la­tach ser­co­wych za­wodów w końcu zaczy­nasz się bronić.Jes­tem Po­lakiem – więc mam obo­wiązki pol­skie: są one tym większe i tym sil­niej się do nich poczu­wam, im wyższy przed­sta­wiam typ człowieka. Bo im szer­sza stro­na me­go ducha żyje życiem zbioro­wym na­rodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym sil­niej­szą czuję pot­rzebę dba­nia o je­go całość i rozwój.Mo­ja siła nie za­wiera się w tym ile uniosę rzeczy i jak sil­ne mam ciało, ale w tym ile zniosę po­rażek. Ilek­roć ucier­pi mo­je ciało, tym sil­niej­sza staję się mo­ja dusza.Cisza jest sil­niej­sza od krzyku.We­roni­ka Kaw­lew­ska Stałam sa­ma wpat­rzo­na w mur wrażliwości. Mu­ry są niezniszczalne. Ten był inny. Kruchy jak piasek, Jak sól, Jak szkło. Bo we mnie ta cecha przeważa. Wrażli­wość, wrażliwość. Ta jakże wier­na WRAŻLIWOŚĆ Kłopot za kłopotem Łza za łzą Cier­pienie za cierpieniem. Ona wyg­ry­wa z wszystkimi, Niena­wiść od niej słab­sza, przy niej krucha jak szkło. Każdy wyścig wygrywa. Nie łat­wo się z nią zmierzyć. Jest tyl­ko je­den przeciwnik, Który może z nią zwyciężyć Sil­na miłość, Tyl­ko sil­na miłość Silna Tyl­ko ona..Tęsknię... A im sil­niej tęsknię, tym bar­dziej ta tęsknota lep­kie ma ręce. Milczę... A im dłużej milczę, tym głośniej to milczenie zda­je się krzyczeć. Kocham... A im sil­niej kocham, tym mniej jest mnie w roz­sy­panych prochach...