Nie wiem, czy mam jeszcze jakąkol­wiek nadzieję. Może ko­lej­ny raz życie ro­bi mi na złość i ona gdzieś się per­fidnie skryła, dając mi do zro­zumienia, że po­woli umieram? 


nie-wiem-czy-mam-jeszcze-jakąkol­wiek-nadzieję-może ko­lej­ny-raz-życie-ro­bi-mi na złość-i ona-gdzieś ę-per­fidnie-skryła-dając
szantiilniewiemczymamjeszczejakąkol­wieknadziejęmoże ko­lej­nyrazżyciero­bimi na złośći onagdzieś sięper­fidnieskryładającmi do zro­zumieniaże po­woliumieram nie wiemczy mammam jeszczejeszcze jakąkol­wiekjakąkol­wiek nadziejęmoże ko­lej­ny razraz życieżycie ro­biro­bi mi na złośćmi na złość i onai ona gdzieś sięgdzieś się per­fidnieper­fidnie skryładając mi do zro­zumieniaczy mam jeszczemam jeszcze jakąkol­wiekjeszcze jakąkol­wiek nadziejęmoże ko­lej­ny raz życieraz życie ro­biżycie ro­bi mi na złośćro­bi mi na złość i onami na złość i ona gdzieś sięi ona gdzieś się per­fidniegdzieś się per­fidnie skryła

Ucieknę gdzieś da­leko, zat­rzy­mam się w przyd­rożnym barze, zgu­bie tam nadzieje, która będzie umierać we mnie co­raz bar­dziej po każdym ko­lej­nym browarze. -mutinous
ucieknę-gdzieś-da­leko-zat­rzy­mam ę-w przyd­rożnym-barze-zgu­bie-tam-nadzieje-która-będzie-umierać-we mnie-co­raz-bar­dziej
Ale po co mam się męczyć? Może le­piej zro­bić STOP? Ona nig­dy nie skuma. Da­lej będzie tą zołzą. -JozinSz
ale-po co mam ę-męczyć-może-­piej-zro­bić-stop-ona-nig­dy-nie skuma-da­lej-będzie-tą zołzą
Zaczęłam po­woli os­wa­jać swoją samotność. Czy mu­siałeś po raz ko­lej­ny roz­wa­lić mój jeszcze po­zor­nie poukłada­ny świat...?  -Riot
zaczęłam-po­woli-os­wa­jać-swoją-samotność-czy-mu­siałeś-po raz-ko­lej­ny-roz­wa­lić-mój-jeszcze-po­zor­nie-poukłada­ny
Gdziekol­wiek byś nie była, nieważne z kim, nie ważne co robiła... Ja zaw­sze będę z Tobą, tam w sercu... Czy też może... tam gdzieś da­lej, ale obok. -Devoon
gdziekol­wiek-byś-nie była-nieważne-z kim-nie-ważne-co robiła-ja-zaw­sze-będę-z tobą-tam-w sercu-czy-też-może-tam-gdzieś