Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha niezależnie od tego, co mówi rozum.


nie-wiem-ile-wytworzyliśmy-niedorzecznych-kodeksów-postępowania-i-bezsensownych-wierzeń-religijnych-nie-wiem-też-jakim-sposobem-wryły-ę-tak
karol darwinniewiemilewytworzyliśmyniedorzecznychkodeksówpostępowaniabezsensownychwierzeńreligijnychniewiemteżjakimsposobemwryłysiętakgłębokowewszystkichkrajachświataumysłczłowiekawartojednakzaznaczyćżewierzeniewpajanepierwszychlatachżyciagdymózgjestwrażliwystajeniemalinstynktemzasadniczącechąinstynktutogosłuchaniezależnieodtegocomówirozumnie wiemile wytworzyliśmywytworzyliśmy niedorzecznychniedorzecznych kodeksówkodeksów postępowaniapostępowania ii bezsensownychbezsensownych wierzeńwierzeń religijnychnie wiemwiem teżjakim sposobemsposobem wryływryły sięsię taktak głębokogłęboko wewe wszystkichwszystkich krajachkrajach świataświata ww umysłumysł człowiekawarto jednakjednak zaznaczyćże wierzeniewierzenie wpajanewpajane ww pierwszychpierwszych latachlatach życiagdy mózgmózg jestjest wrażliwystaje sięsię niemalniemal instynktemzasadniczą cechącechą instynktuinstynktu jestsię gogo słuchasłucha niezależnieniezależnie odod tegoco mówimówi rozumile wytworzyliśmy niedorzecznychwytworzyliśmy niedorzecznych kodeksówniedorzecznych kodeksów postępowaniakodeksów postępowania ipostępowania i bezsensownychi bezsensownych wierzeńbezsensownych wierzeń religijnychnie wiem teżjakim sposobem wryłysposobem wryły sięwryły się taksię tak głębokotak głęboko wegłęboko we wszystkichwe wszystkich krajachwszystkich krajach światakrajach świata wświata w umysłw umysł człowiekawarto jednak zaznaczyćże wierzenie wpajanewierzenie wpajane wwpajane w pierwszychw pierwszych latachpierwszych latach życiagdy mózg jestmózg jest wrażliwystaje się niemalsię niemal instynktema zasadniczą cechązasadniczą cechą instynktucechą instynktu jestże się gosię go słuchago słucha niezależniesłucha niezależnie odniezależnie od tegoco mówi rozum

Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha [...]Wszędzie, we wszystkich czasach dobrzy ludzie przegrywają ponosząc śmierć: czyż dostąpią innego świata, gdy wrócą do życia, czy też nie warto było się rodzić na naszym padole.Nie wiem, czemu tak się składa, że niemożliwością jest stworzenie systematu świata, nie zostając zaraz oskarżonym o ateizm: Descartes, Newton, Gassendi, Male-branche. Tym sposobem świadczy się tylko na rzecz ateizmu i dodaje mu się sił, wzmacniając przeświadczenie, że ateizm jest tak naturalny, iż wszystkie systematy, jakkolwiek różniłyby się między sobą, zawsze ku niemu zmierzają.Jest ci źle? Nie po­wiem ci: hej, uśmie­chnij się, daj spokój, nie war­to płakać. Płacz ile chcesz, po­myśl tyl­ko, czy warto.Jestem wystarczająco dumny z tego, co jednak wiem, aby przyznać z całą skromnością, iż nie wiem wszystkiego.Wszys­tko jest po coś. Przy­naj­mniej w moim życiu. A jeśli te­raz nie wiem po co, to nie znaczy, że nig­dy się te­go nie do­wiem. A jak się do­wiem, to wówczas już będę ro­zumiała, że tak właśnie miało być i to było dla mnie dob­re, choć kiedyś wy­dawało mi się złe.