Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jes­tem tyl­ko chłop­cem ba­wiącym się na mor­skim brze­gu, pochy­lającym się i znaj­dującym piękniej­szą muszelkę lub ka­mień gład­szy niż in­ne, pod­czas gdy wiel­ki ocean praw­dy jest ciągle zak­ry­ty prze­de mną.


nie-wiem-jak wyglądam-w oczach-świata-lecz-dla-siebie-jes­tem-tyl­ko-chłop­cem-ba­wiącym ę-na mor­skim-brze­gu-pochy­lającym ę
isaac newtonniewiemjak wyglądamw oczachświataleczdlasiebiejes­temtyl­kochłop­cemba­wiącym sięna mor­skimbrze­gupochy­lającym sięi znaj­dującympiękniej­sząmuszelkęlubka­mieńgład­szyniżin­nepod­czasgdywiel­kioceanpraw­dyjest ciąglezak­ry­typrze­demnąnie wiemjak wyglądam w oczachw oczach światalecz dladla siebiesiebie jes­temjes­tem tyl­kotyl­ko chłop­cemchłop­cem ba­wiącym sięba­wiącym się na mor­skimna mor­skim brze­gupochy­lającym się i znaj­dującymi znaj­dującym piękniej­sząpiękniej­szą muszelkęmuszelkę lublub ka­mieńka­mień gład­szygład­szy niżniż in­nepod­czas gdygdy wiel­kiwiel­ki oceanocean praw­dypraw­dy jest ciąglejest ciągle zak­ry­tyzak­ry­ty prze­deprze­de mnąjak wyglądam w oczach światalecz dla siebiedla siebie jes­temsiebie jes­tem tyl­kojes­tem tyl­ko chłop­cemtyl­ko chłop­cem ba­wiącym sięchłop­cem ba­wiącym się na mor­skimba­wiącym się na mor­skim brze­gupochy­lającym się i znaj­dującym piękniej­sząi znaj­dującym piękniej­szą muszelkępiękniej­szą muszelkę lubmuszelkę lub ka­mieńlub ka­mień gład­szyka­mień gład­szy niżgład­szy niż in­nepod­czas gdy wiel­kigdy wiel­ki oceanwiel­ki ocean praw­dyocean praw­dy jest ciąglepraw­dy jest ciągle zak­ry­tyjest ciągle zak­ry­ty prze­dezak­ry­ty prze­de mną

Jes­tem mężczyzną – to znaczy ślep­cem. Jak wszys­cy prze­de mną tak i ja zwa­liłem się do dołu na łeb, na szyję. Ożeniłem się. -K » Nikos Kazantzakis » Grek Zorba
jes­tem-mężczyzną- to znaczy-ślep­cem-jak wszys­cy-prze­de-mną-tak-i ja zwa­liłem ę-do dołu-na łeb-na szyję-ożeniłem ę