Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym się na morskim brzegu, pochylającym się i znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede mną.


nie-wiem-jak-wyglądam-w-oczach-świata-lecz-dla-siebie-jestem-tylko-chłopcem-bawiącym-ę-na-morskim-brzegu-pochylającym-ę-i-znajdującym
isaac newtonniewiemjakwyglądamoczachświataleczdlasiebiejestemtylkochłopcembawiącymsięnamorskimbrzegupochylającymznajdującympiękniejsząmuszelkęlubkamieńgładszyniżinnepodczasgdywielkioceanprawdyjestciąglezakrytyprzedemnąnie wiemjak wyglądamwyglądam ww oczachoczach światalecz dladla siebiesiebie jestemjestem tylkotylko chłopcemchłopcem bawiącymbawiącym sięsię nana morskimmorskim brzegupochylającym sięi znajdującymznajdującym piękniejsząpiękniejszą muszelkęmuszelkę lublub kamieńkamień gładszygładszy niżniż innepodczas gdygdy wielkiwielki oceanocean prawdyprawdy jestjest ciągleciągle zakrytyzakryty przedeprzede mnąjak wyglądam wwyglądam w oczachw oczach światalecz dla siebiedla siebie jestemsiebie jestem tylkojestem tylko chłopcemtylko chłopcem bawiącymchłopcem bawiącym siębawiącym się nasię na morskimna morskim brzegupochylającym się isię i znajdującymi znajdującym piękniejsząznajdującym piękniejszą muszelkępiękniejszą muszelkę lubmuszelkę lub kamieńlub kamień gładszykamień gładszy niżgładszy niż innepodczas gdy wielkigdy wielki oceanwielki ocean prawdyocean prawdy jestprawdy jest ciąglejest ciągle zakrytyciągle zakryty przedezakryty przede mną

Jesteśmy ciągle więźniami komunizmu, a przecież dla nas w Rosji komunizm jest zdechłym psem, podczas gdy dla wielu ludzi na Zachodzie jest ciągle żyjącym lwem. -Aleksander Sołżenicyn
jesteśmy-ągle-więźniami-komunizmu-a-przecież-dla-nas-w-rosji-komunizm-jest-zdechłym-psem-podczas-gdy-dla-wielu-ludzi-na-zachodzie-jest-ągle